Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Ochrona środowiska Proinwestycja Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY

Bednarska 2/4

CO: Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni oraz analizy krajobrazowej
GDZIE: Warszawa, działka o nr ew. 35, z obrębu 5-04-01 przy ul. Bednarskiej 2/4
KIEDY: 10.2018 – 01.2019
KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka
Zespół:
dr inż. arch. kraj. Ewa Zaraś-Januszkiewicz – architektura krajobrazu
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, koordynacja
inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski – architektura krajobrazu
DLA KOGO: Uniwersytet Warszawski

Wstęp

Na działce nr 35 przy ul. Bednarskiej 2/4 planowana jest inwestycja polegająca na realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu (infrastruktura techniczna, komunikacja kołowa i piesza, garaż podziemny, zieleń itp.). Teren opracowania znajduje się na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pomiędzy ulicami: Bednarską, Dobrą, Nowy Zjazd i Wybrzeżem Kościuszkowskim. Na potrzeby ww. inwestycji Uniwersytet Warszawski opracował i zlecił szereg opracowań, badających uwarunkowania projektowe. Między innymi w październiku 2018 r. została podpisana umowa z pracownią PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania PROINWESTYCJA była inwentaryzacja i waloryzacja zieleni oraz analiza krajobrazowa działki o nr ew. 35, z obrębu 5-04-01 przy ul. Bednarskiej 2/4 wraz z najbliższym otoczeniem. Poniżej podano zakres opracowania:

1.  Inwentaryzacja drzew i krzewów, w szczególności:

 • Określenie nazw rodzajowych i gatunkowych drzew i krzewów / grup krzewów;
 • Określenie wysokości, obwodu pnia i średnicy koron drzew;
 • Określenie powierzchni krzewów / grup krzewów;
 • Ocena stanu zdrowotnego drzew i krzewów / grup krzewów;
 • Opracowanie części opisowej z zestawieniem tabelarycznym zinwentaryzowanej   roślinności;
 • Sporządzenie rysunku z naniesieniem wszystkich zinwentaryzowanych drzew i krzewów / grup krzewów na powierzonych materiałach kartograficznych.

2.  Waloryzacja drzew i krzewów, w szczególności:

 • Waloryzacja zieleni w zakresie składu gatunkowego;
 • Waloryzacja zieleni w zakresie stanu zdrowotnego;
 • Waloryzacja zieleni w zakresie wieku drzewostanu (dotyczy jedynie drzew);
 • Waloryzacja zieleni w zakresie walorów krajobrazowych
 • Waloryzacja zieleni w zakresie walorów przyrodniczych
 • Sporządzenie rysunku z naniesieniem wyników analizy;
 • Opracowanie części opisowej z zestawianiem tabelarycznym analizowanej roślinności;
 • Na podstawie wyników waloryzacji wskazanie egzemplarzy o największych walorach krajobrazowych i przyrodniczych wraz z propozycją rozwiązań ochrony drzewostanu najcenniejszego.

3. Analiza krajobrazowa

Analiza wpływu uwarunkowań krajobrazowo-kulturowych i przyrodniczych na możliwość kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ograniczeń formalnych i wytycznych wynikających z występowania obiektów i obszarów chronionych tj. m.in.:

 • strefa buforowa Historycznego Centrum Warszawy, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • pomnik historii „Historyczny zespół miasta z traktem królewskim
  i Wilanowem”,
 • budynek wpisany do rejestru zabytków,  
 • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Wybrane ryciny z opracowania

Mapa z lokalizacją zabytkowych obiektów, tworzących historyczną sylwetę miasta, terenu opracowania z zabytkową łaźnią oraz punktów widokowych (Rycina nr 26 w opracowaniu)

Widok na teren opracowania z mostu w ciągu ul. Wybrzeże Szczecińskie nad wejściem do Portu Praskiego (punkt widokowy wg ustalenia Studium) (Rycina nr 27 w opracowaniu)

Widok na teren opracowania z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, na wysokości Bulwarów Wiślanych

Widok na teren opracowania z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, na wysokości Bulwarów Wiślanych (Rycina nr 30 w opracowaniu)

Graficzna prezentacja zaleceń dotyczących kształtowania zieleni na terenie opracowania (Rycina nr 48 w opracowaniu)

Sposób wykorzystania opracowania

Opracowanie stanowiło m.in. materiał do konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla fazy A i fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” (faza A inwestycji realizowana w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”). Organizatorem dwuetapowego konkursu był Uniwersytet Warszawski przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich – Zarządu Głównego SARP i Oddziału Warszawskiego SARP.