o Grupie w sqładzie

logo_sqWrażliwość na otaczający krajobraz, percepcja otoczenia oraz chęć wzbogacenia przestrzeni życia człowieka zaowocowały powstaniem w 2001 r. GRUPY W SQŁADZIE.

GRUPĘ W SQŁADZIE założyły:
                                
arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff    i    arch. kraj. Katarzyna Łowicka
GRUPA W SQŁADZIE to idea wspólnego twórczego działania, nakierowanego na rozwój i kontakt z ludźmi.
W swoich projektach GRUPA W SQŁADZIE podejmuje próby wykreowania otoczenia człowieka z jego pragnień i marzeń. Autorki badają istotę otoczenia i potrzeby indywidualne człowieka, a następnie w twórczy sposób zapisują je w przestrzeni.
GRUPA W SQŁADZIE prowadzi działania w poszukiwaniu ducha miejsca. Działania te uwidoczniają się w autorskich projektach i instalacjach przestrzennych. Instalacje dają możliwość bliskiego spotkania z otoczeniem – zarówno ich autorom jak i odbiorcom.
GRUPA W SQŁADZIE włącza się w wydarzenia, których celem jest uwypuklanie piękna w otaczającym współczesnym świecie. Autorki starają się uwrażliwić i wzbudzić szacunek współczesnego człowieka do natury oraz zachęcić go do twórczego działania na rzecz drugiego człowieka.
Autorki biorą udział w konkursach i opracowaniach dotyczących kształtowania terenów otwartych, zarówno w krajobrazie naturalnym jak i antropogenicznym, zapraszając do udziału w tych zadaniach innych twórców.
Projekty i działania GRUPY W SQŁADZIE