Architektura krajobrazu Działania informacyjno-promocyjne Konsultacje społeczne Partycypacja społeczna Proinwestycja Projekty Urbanistyka Warsztaty partycypacyjne WSZYSTKIE DZIEDZINY

Koncepcja zagospodarowania południowo-wschodniej części terenu Parku Przy Bażantarni

CO: Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania południowo-wschodniej części terenu Parku Przy Bażantarni, przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. ww. koncepcji, opracowanie finalnej koncepcji zagospodarowania ww. terenu oraz przygotowanie raportu z przebiegu konsultacji i zaprezentowanie go wraz z finalną koncepcją zagospodarowania parku na spotkaniu z mieszkańcami
GDZIE: Warszawa, Dzielnica Ursynów,południowo-wschodnia część terenu Parku Przy Bażantarni
POWIERZCHNIA: 5,4 ha
KIEDY: 08.2019 – 12.2019
KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka
Zespół:
arch. kraj. Katarzyna Łowicka – główny projektant, koordynacja
arch. kraj. Dominik Tyborowski – opracowanie, wizualizacje
DLA KOGO: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawa

Zakres umowy

  • opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania południowo-wschodniej części terenu Parku Przy Bażantarni
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. ww. koncepcji
  • opracowanie finalnej koncepcji zagospodarowania tego terenu
  • podsumowanie zebranych opinii, przygotowanie raportu z przebiegu konsultacji oraz zaprezentowanie go wraz z finalną koncepcją zagospodarowania tego terenu na spotkaniu z mieszkańcami

Teren opracowania

Park Przy Bażantarni jest jednym z piękniejszych parków na Ursynowie. Urząd Dzielnicy Ursynów planuje zaaranżować jego południowo-wschodnią część.

Teren opracowania obecnie posiada w swoim obszarze park linowy, sąsiadujący z nim wąski chodnik betonowy, łączący zagospodarowaną część parku z ul. Jeżewskiego oraz – w części wschodniej – dojazd do zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza Orlika. Pozostały teren jest nieurządzony, pokryty zwartą zielenią. Na terenie występują liczne przedepty.

Teren opracowania

Teren, który poddany został konsultacjom społecznym, to w zdecydowanej części obszar należący do dzielnicy Ursynów, przeznaczony na park miejski. Ponadto, ze względu na powiązania funkcjonalno-przestrzenne, do obszaru opracowania włączono teren Lasów Miejskich oraz tereny sąsiadujących pasów drogowych: ul. Jana Rosoła (teren zarządzany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy), ul. Przy Bażantarni, ul. Jeżewskiego.

Wstępna koncepcja

Koncepcja wstępna południowo-wschodniej części Parku przy Bażantarniopracowanie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

Głównym założeniem przy projektowaniu południowo-wschodniej części Parku przy Bażantarni było zachowanie półnaturalnego charakteru tego terenu, sprzyjającego wzmocnieniu bioróżnorodności terenu.

Koncepcja wstępna, wizualizacja 1
Koncepcja wstępna, wizualizacja 2

We wstępnej koncepcji – do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych – zaproponowano m.in. układ ścieżek pieszych oraz lokalizację stref programowych: siłowni zewnętrznej, dostosowanej do potrzeb seniorów, strefy parkour, strefy ćwiczeń ruchowych, naturalnego placu zabaw, psiego wybiegu, głównego placu wejściowego oraz małych placyków z siedziskami.

Plan sytuacyjny, pełny opis wstępnej koncepcji oraz wizualizacje są zaprezentowane m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne odbyły się w dniach 11 września – 13 października 2019 roku. W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy, projektanci, przedstawiciele zarządu i wydziałów Urzędu Dzielnicy Ursynów miasta st. Warszawy.

Harmonogram konsultacji społecznych:

  • Zbieranie opinii (mailowo/pisemnie) // 11 września – 13 października 2019 r.
  • Punkty konsultacyjne // 22 września, 25 września, 2 października 2019 r.
  • Spacer badawczy po terenie Parku Przy Bażantarni // 28 września 2019 r.
  • Warsztat projektowo-konsultacyjny // 5 października 2019 r.
  • Zakończenie konsultacji społecznych // 13 października 2019 r.
Zbieranie uwag mieszkańców i dyskusja o projekcie w trakcie jednego z 3 dyżurów projektantów w punkcie konsultacyjnym. Fot K. Łowicka
Spacer po terenie parku 28września 2019r. Fot. K. Łowicka

W trakcie konsultacji wypowiedziało się ok. 130 osób oraz 11 – przesłało swoje opinie drogą elektroniczną). Wyniki konsultacji oraz końcową koncepcję zagospodarowania terenu przedstawiliśmy 12 grudnia 2019 r. w Urzędzie Dzielnicy na spotkaniu podsumowującym.

Raport z konsultacji społecznych jest udostępniony m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Koncepcja finalna

Koncepcja finalna zagospodarowania południowo-wschodniej części terenu Parku Przy Bażantarniplansze z planem sytuacyjnym

Koncepcja jest autorską odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby społeczne, rozpoznane w czasie przeprowadzonych konsultacji. W ich trakcie mieszkańcy wnieśli wiele cennych uwag i pomysłów do wstępnej koncepcji zagospodarowania parku. Zdecydowana większość opowiedziała się za małą ingerencją w istniejącą tkankę przyrodniczą parku. Uznano za ważne, aby część leśna, poprzez swoją naturalność, stanowiła przeciwwagę dla zagospodarowanej części parku.

Głównym założeniem przy projektowaniu parku jest zachowanie półnaturalnego charakteru części leśnej, stanowiącej przeważającą część terenu opracowania. Urządzenie parku ma służyć ochronie i wzmocnieniu różnorodności biologicznej, kontaktowi z przyrodą, wypoczynkowi oraz edukacji ekologicznej.

Koncepcja finalna, wizualizacja 5.

W trosce o miejsca bytowania drobnych zwierząt zakłada się adaptację większości istniejącej zieleni, pozostawienie na terenie stref „dzikich”, a także wprowadzenie budek dla nietoperzy, ptaków, trzmieli, czy konstrukcji dla owadów. Na terenie całego parku projektuje się dosadzenia drzew, krzewów, roślin zielnych, zwłaszcza gatunków kwitnących, owocujących.

Ścieżki spacerowe w parku wytyczono w większości po istniejących śladach. W części leśnej zaprojektowano główną ścieżkę spacerową (szer. ok 2,5 m), łączącą wschodnią część parku z zachodnim wejściem od skrzyżowania przy ul. Rosoła i ul. Przy Bażantarni, a także ścieżki piesze dochodzące do niej od północy (szer. ok 1,5 m i 2 m). Zaprojektowano również budowę ścieżek prowadzących od istniejących chodników do części leśnej parku.

Utwardzenie projektowanych ścieżek planuje się nawierzchnią wodoprzepuszczalną, mineralną. Nawierzchnie betonowe dopuszcza się jedynie przy korekcie istniejących chodników w pasach drogowych. Istniejące ścieżki na terenie Lasów Miejskich i wzdłuż centrum ogrodniczego pozostaną gruntowe. Przewiduje się poszerzenie o 1,5 m istniejącego chodnika, łączącego ul. Jeżewskiego z ul. Przy Bażantarni. Zaleca się wymianę nawierzchni betonowej na przepuszczalną, mineralno-żywiczną (twardą).

Przy budowie ścieżek utwardzonych zakłada się zachowanie istniejącego ukształtowania terenu. Istniejące wartościowe drzewa na trasie projektowanych ścieżek będą w miarę możliwości omijane lub zostaną zachowane w obrębie ścieżek. Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników części leśnej parku – w sąsiedztwie istniejących i projektowanych ścieżek spacerowych – proponuje się przerzedzenie istniejących młodych zadrzewień.

Projektuje się też oświetlenie ciągów spacerowych. W części leśnej latarnie przewiduje się jedynie wzdłuż głównych projektowanych ścieżek, ich światło ma być wzbudzane przez czujniki ruchu.

W sąsiedztwie oświetlonych ciągów pieszych w części leśnej parku zaplanowano naturalny ogród zabaw dla dzieci. Blisko stref wejściowych, przy ul. przy Bażantarni oraz ul. Jana Rosoła, zaproponowano urządzenie siłowni plenerowej oraz psiego wybiegu.

Koncepcja finalna, wizualizacja 4.

Pomiędzy boiskami a częścią leśną zaprojektowano urządzenia do ćwiczeń (street-workout , parkour) i strefę relaksu (hamaki).

Koncepcja finalna, wizualizacja 6.

Otwarty teren w sąsiedztwie parkingu wzdłuż ul. Przy Bażantarni, pozostawiono jako niezagospodarowaną, wielofunkcyjną polanę. Umożliwi to w dalszym ciągu organizowanie tu różnego rodzaju wydarzeń plenerowych (pikniki, koncerty, festyny, itp.), a także korzystanie z trawnika do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu (np. gra w badmintona, frisbee, ćwiczenie jogi, rodzinne pikniki na trawie, itp.).

Koncepcja finalna jest też prezentowana m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów.