Architektura krajobrazu Działania w krajobrazie Instalacje przestrzenne Proinwestycja Projekty Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY

Projekt Parku Świętojańskiego w Wieliszewie

SAMSUNG

CO: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół Jeziora Wieliszewskiego

GDZIE: część działki o nr ewid.  436/3 w miejscowości Wieliszew, w  gminie Wieliszew, w woj. mazowieckim

KIEDY: II połowa 2014

KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka (jednostka projektująca)

architektura krajobrazu – arch. kraj. Katarzyna Łowicka; architektura – arch. Mateusz Trojanowski, arch. Piotr Dynowski

DLA KOGO: Urząd Gminy w Wieliszewie

Powierzchnia: 5,87 ha

1_Wieliszew_PZT-szary_m_loowicka-pl

Wstęp

Od lat planuje się uatrakcyjnić turystycznie teren wokół Jeziora Wieliszewskiego i zagospodarować go w kierunku rekreacyjnym. Taki kierunek rozwoju tego obszaru przyjęto w planie rewitalizacji miejscowości Wieliszew oraz w „Programie rozwoju turystyki Gminy Wieliszew na lata 2013-2018”, podjętymi podczas XXXI sesji Rady Gminy Wieliszew. Zarówno wieliszewskie władze jak i mieszkańcy chcą stworzyć z Jeziora Wieliszewskiego i terenów położonych wokół niego perełkę turystyczną gminy – unikalne miejsce rekreacji, wypoczynku i uprawiania różnych sportów, nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów licznie przyjeżdzających nad Zalew Zegrzyński.

W dniu 20 maja 2013 r. zawarta została umowa użyczenia pomiędzy Gminą Wieliszew a właścicielem działki Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Wieliszew. Dzięki tym krokom prawnym gmina Wieliszew zyskała możliwość pozyskiwania środków na działania wspierające rozwój tego terenu. Jednym z działań gminy jest niniejsza inwestycja, której charakterystykę omówiono poniżej.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Wieliszew a firmą PROINWESTYCJA w 2014 r. opracowano dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych oraz dokumentację przetargową dla zadania o nazwie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego na działce o nr ewidencyjnym 436/3, w obrębie geodezyjnym nr 16, w jednostce ewidencyjnej Wieliszew”. W projekcie wskazano również elementy docelowego zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji – ze względu na nazwę ulicy w sąsiedztwie oraz corocznie organizowaną tu imprezę gminną na Św. Jana – projektantka nazwała (roboczo) „Parkiem Świętojańskim”.

Lokalizacja inwestycji i granice opracowania

Zamierzenie budowlane planowane jest na terenie stanowiącym część działki o nr ewid. 436/3, która znajduje się w miejscowości Wieliszew, w  gminie Wieliszew, w woj. mazowieckim. Gmina Wieliszew leży nad Zalewem Zegrzyńskim, 30 min. od Warszawy.

Park-Swietojanski_lokalizacja_340Park-Swietojanski_lokalizacja_02_340

 

Teren inwestycji (granica opracowania) od zachodu i południa styka się z ulicą Świętojańską. Od wschodu teren inwestycji styka się z jeziorem Wieliszewskim, od północy z drogą gruntową prowadzącą na łąki za jeziorem. Granica terenu inwestycji (granica opracowania) pokrywa się z granicą działki nr 436/3 (na której planowana jest inwestycja) na odcinku ok 1,6 km wzdłuż ulicy Świętojańskiej. Pas terenu pomiędzy drogą i jeziorem ma szerokość od 10 m do 120 m.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania znajduje się na terasie zalewowej doliny rzeki Narew. Jezioro Wieliszewskie jest dawnym korytem rzeki, która zmieniła swój bieg jeszcze przed II Wojną Światową. Po utworzeniu Zalewu Zegrzyńskiego teren przestał być zalewany (na wysokości Wieliszewa są wysokie wały ziemne). Ukształtowanie terenu opracowania jest mało zróżnicowane, deniwelacje wynoszą ok 1,5 m.

20140813_19275420141128_120355

Teren inwestycji stanowią użytki zielone, które od lat są użytkowane przez Wspólnotę Gruntową Mieszkańców Wsi Wieliszew. Teren pokryty jest roślinnością zielną oraz nielicznymi drzewami z gatunków robinia, topola, grusza, brzoza oraz wierzba, a także świerk, sosna, tuja i jałowiec. Roślinność zielną miejscami jest uboga, miejscami bogata – co potwierdza iż terasa zalewowa  pokryta jest przede wszystkim osadami rzecznymi (piaskami i madami).

20140731_175957_pano

W latach 2013 roku rozpoczęto rewitalizację Jeziora Wieliszewksiego (wsparcie finansowe z WFOŚiGW). Urobek pochodzący z odmulania jeziora został rozplantowany na terenie inwestycji. Z tego względu podłoże stało się jeszcze bardziej zróżnicowane.

20140731_180103_pano

Roślinność drzewiastą dziko występującą w sąsiedztwie stanowią wierzby, brzozy, sosny, dęby, topole, kaliny, trzmieliny oraz zbiorowiska roślinności nadwodnej. Okoliczne tereny stanowią dogodne siedlisko dla zwierząt. Jezioro Wieliszewskie jest zamieszkałe przez łabędzie, kaczki krzyżówki, czaple, bobry, w jego sąsiedztwie żyją m.in. jeżyki, szpaki, zające.

20140728_192243_czaplaSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNG

Teren inwestycji na co dzień służy mieszkańcom do spacerów i rekreacji. Obecnie we wsi jest jedno gospodarstwo, z którego dwa razy dziennie (rano i wieczorem) przez teren opracowania przeprowadzane jest stado krów na łąki za jeziorem. Co roku z okazji Nocy Świętojańskiej odbywa się tu gminna impreza  „Wianki”.

20141128_103353_krowy

Teren opracowania jest skomunikowany z miasteczkiem poprzez biegnącą wzdłuż niego ulicę Świętojańską, do której dochodzą ulice: ul. Jeziorna, ul. Górki, ul. Łąkowa, ul. Spacerowa, ul. Flisaków (ciąg pieszo-rowerowy) oraz ul. Storczyków. Teren na zachód od ulicy Świętojańskiej to tereny zabudowy jednorodzinnej. W sąsiedztwie ul. Flisaków znajduje się teren szkoły podstawowej wraz z placem zabaw oraz boiskiem do gry w piłkę nożną. Na południe od ul. Flisaków znajduje się teren, na którym stoi kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego wraz z budynkiem parafialnym oraz parkingiem na około 70 samochodów. Kościół parafialny jest jednym z bardzo charakterystycznych elementów, utożsamianych z Gminą Wieliszew. Stanowi on punkt orientacyjny dla okolic. Na wieży kościoła zorganizowano punk widokowy (uzyskano m.in. dofinansowanie unijne).

Flisacy

z_wiezy-Wieliszew

Przylegająca od zachodu do terenu opracowania ulica Świętojańska została wyznaczona w obowiązującym mpzp jako ciąg pieszo-jezdny obsługujący sąsiednie działki. W 2013 roku na odcinku od ul. Flisaków do ul. Spacerowej została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej wraz z oświetleniem drogi. Obecnie trwa proces projektowania przebudowy odcinka ul. Świętojańskiej (obecnie o nawierzchni gruntowej) – od ulicy Spacerowej do końca granicy terenu opracowania. Docelowo ulica Świętojańska będzie na całej długości posiadała nawierzchnię z kostki betonowej i będzie oświetlona.

20140809_205520_LLS20140809_210130_LLS

Teren inwestycji jest skomunikowany z terenami użytków zielonych po drugiej stronie jeziora Wieliszewskiego poprzez mostki na jeziorze (poza granicą opracowania). Najbliższy znajduje się w ciągu ul. Spacerowej, drugi przy północnej granicy opracowania. Mostki są bardzo blisko poziomu zwierciadła wody i wymagają w przyszłości przebudowy (nie są objęte zakresem obecnej inwestycji).

W północnej części terenu opracowania znajdują się sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Linie infrastruktury podziemnej (sieć kanalizacyjna, sieć wodna oraz sieć gazowa) przebiegają na odcinku  od północno-zachodniej granicy opracowania do ul. Górki, w pasie równoległym do ulicy Świętojańskiej w odległości do 12 m od granicy działki. Na wysokości ul. Łąkowej (w odległości ok 5 m od granicy działki) występuje słup naziemnej sieci elektroenergetycznej (linii niskiego napięcia).

Ustalenia planistyczne dla terenu inwestycji

Dla terenu opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar opracowania został objęty uchwałą nr 264/XIX/01 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew ul. Niepodległości – Jezioro Wieliszewskie [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego  z 19 czerwca 2001 poz. 1653]. Dla terenu wokół jeziora Wieliszewskiego plan wyznaczył „tereny usług turystyki A-UT”, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod niekubaturowe urządzenia sportu i rekreacji.

Park_Swietojanski_widok_2_www-loowicka-pl-720

Cel i zakres inwestycji

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok 5,87 ha, znajdującego się pomiędzy ulicą Świętojańską a Jeziorem Wieliszewskim, w celu utworzenia publicznego terenu rekreacyjnego. W ramach inwestycji przewiduje się:

 1. Budowę wolnostojących altan z siedziskami, o powierzchni zabudowy do 25 m2
 2. Budowę obiektów małej architektury:
  –  budowę pergoli z siedziskiem
  –  budowę drewnianej ścianki z siedziskiem oraz z trapem
  –  budowę drewnianej ścianki z pochyłymi podestami
  –  budowę stolików z ławami
  –  budowę drewnianych podestów
  –  zamontowanie w podłożu urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placów zabaw
  –  zamontowanie w podłożu urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu
  –  zamontowanie w podłożu ławek, stolików, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych
 3. Budowę boiska służącego rekreacji, z przeznaczeniem do gry w siatkówkę plażową
 4. Utwardzenie terenu, w tym wykonanie nawierzchni amortyzujących upadek
 5. Ukształtowanie zieleni (nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i bylin oraz powierzchnie trawiaste)

Wyżej wymienione roboty budowlane będą wykonywane w oparciu o zgłoszenie, którego we wrześniu 2014 r. dokonał Zamawiający w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Informacje ogólne odnośnie projektowanych obiektów małej architektury

Projektowane elementy małej architektury (altany, pergole, drewniane ścianki, stoliki z ławami, podesty) zostały zaprojektowane z myślą o terenie „Parku Świętojańskiego”, posiadają spójną stylistykę oraz jednorodną kolorystykę. Materiałem zastosowanym do budowy widocznych elementów altan oraz obiektów małej architektury jest drewno modrzewia syberyjskiego, które przez to, że rośnie w mroźnym klimacie Syberii charakteryzuje się wysokim stopniem wytrzymałości i trwałości.  (…). Ze względu na powyższe cechy drewna z modrzewia syberyjskiego – zrezygnowano z impregnacji ciśnieniowo-próżniowej drewna (środki chemiczne nadają zielonkawy kolor) i przyjęto bezbarwne olejowanie powierzchni. Dzięki temu zachowana zostanie naturalna paleta barw drewna modrzewia syberyjskiego (od złocisto-miodowego aż po brunatno-czerwony). Przyjmuje się, iż z biegiem czasu barwa drewna zmieni się w srebrzysto-szarą (spatynowieje). (…). W altanach, pergolach, w koszach na śmieci oraz w tablicach informacyjnych materiałem uzupełniającym jest stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005.

 5_scianka-trap_elew_loowicka-pl

Drewniana ścianka z pochyłym podestem z siedziskiem oraz z trapem widokowym

6_scianki_elew_loowicka-pl

Drewniana ścianka z pochyłymi podestami

5-6_scianki_loowicka-pl

Przekrój przez ww. drewniane ścianki 

2-3_altany_loowicka-pl

Altana ze stolikiem w okolicy ul. Jeziornej oraz altana z grillem w okolicy ul. Spacerowej

8_podest-zm_loowicka-pl

Drewniany podest o zmiennym nachyleniu

Informacje ogólne odnośnie gotowych obiektów małej architektury, montowanych na terenie inwestycji

Dobierając gotowe urządzenia zabawowe, rzeźby, ławki oraz siedziska towarzyszące  terenom zabaw i rekreacji, wybrano obiekty wykonane z drewna robinii akacjowej, którego głównymi zaletami są naturalna krzywizna, odporność na destrukcyjne działanie grzybów, owadów oraz wandali. W paru przypadkach – gdzie materiał nie ma zasadniczego wpływu na styl i formę – dopuszczono zastosowanie drewna dębu (rzeźby zwierząt) oraz drewna modrzewia (siedzisko z kłody drewna).

Elementy wyposażenia placów zabaw – dzięki zastosowaniu drewna z robinii – mają organiczną formę, wynikającą z nieregularności kształtów słupów i belek wykonanych z okrągłego drewna akacji oraz sposobu łączenia poszczególnych elementów. Drewno robinii jest bardzo ciężkie i twarde, wykazuje dobre właściwości wytrzymałościowe, wyraźnie przewyższające parametry dębu, jest włókniste i elastyczne, można je łatwo giąć. (…).  Zastosowanie drewna robinii zapewni trwałość urządzeń oraz jednorodną stylistykę placów zabaw, nawiązującą do charakteru miejsca. Drewno robinii ma mieć zachowany swój naturalny kolor – zasadniczo przyjęto stosowanie transparentnej lazury naturalnej, niezawierającej rozpuszczalników. Bujaki rzeźbione oraz rzeźby zwierząt do wspinania będą malowane wodnymi farbami akrylowymi na kolory zbliżone do naturalnej barwy, a następnie woskowane.

W przypadku urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu, boiska do siatkówki plażowej oraz stojaków na rowery wybrano obiekty wykonane ze stali cynkowanej, następnie malowane proszkowo, z elementami ze stali nierdzewnej bądź ze stali cynkowanej ogniowo. Stal malowana proszkowo ma mieć kolorystykę uzgodnioną z Projektantem i Inżynierem. Przewiduje się zastosować następującą kolorystykę: kolor szary RAL 9006, czarny RAL 9004 oraz kolor zbliżony do koloru drewna modrzewia syberyjskiego (dobrany na miejscu).

W ramach wyposażenia placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych przewiduje się montaż tylko takich urządzeń, które spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące wyposażenia publicznych placów zabaw i ich nawierzchni (wymagania określone w aktualnych Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie). Montowane urządzenia muszą pochodzić od producentów posiadających aktualne urzędowe potwierdzenie ich bezpieczeństwa (atest, certyfikat).

Projektowane urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu zostały odpowiednio rozmieszczone na terenie, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa oraz ze spełnieniem wymogu odpowiedniej nawierzchni amortyzującej upadek. Dostarczone przez Wykonawcę gotowe urządzenia oraz obiekty małej architektury muszą odpowiadać wymaganiom technicznym i jakościowym przedstawionym w projekcie oraz w specyfikacji technicznej.

Projektowane ukształtowanie zieleni

Projektuje się nasadzenia drzew, krzewów, w tym pnączy oraz bylin, w tym paproci i traw ozdobnych. Dobór gatunkowy obejmuje rośliny zrzucające liście na zimę jak i zimozielone. Układ zieleni oraz dobór gatunkowy dostosowano do walorów krajobrazowych okolic. Przy doborze gatunkowym wzięto pod uwagę m.in warunki siedliskowe, szczególnie występujący w sąsiedztwie jeziora wysoki poziom wody gruntowej.  Dla każdego gatunku / odmiany określono minimalne wymagania jakościowe, które musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę materiał nasadzeniowy.

Przesadzenie istniejących drzew i krzewów

Wzdłuż ul. Świętojańskiej, na odcinku pomiędzy ul. Flisaków oraz ul. Spacerową – po wykonanej przebudowie ww. odcinka w 2013 roku – zostały posadzone 22 sztuki klonów pospolitych w odmianie 'Royal Red’ (Acer platanoides 'Royal Red’) oraz ok 66 szt. krzewów liściastych o zróżnicowanym zabarwieniu liści (pęcherznice, derenie). Drzewa oraz krzewy zostały posadzone na przemian w jednej linii, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Świętojańskiej.

Klony pospolite 'Royal Red’ to drzewa o szerokostożkowej koronie, dorastające do wysokości 15 – 20 m. Drzewa te od wiosny do jesieni mają purpurowoczerwone liście (vide fot. poniżej). Są to ładne drzewa, ale zdaniem projektantki w tej lokalizacji zakłócą w przyszłości tak ważną w tym miejscu kompozycję i charakter miejsca. Ze względu na rozmiary korony przysłonią widok na kościół rozciągający się wzdłuż ul. Świętojańskiej, natomiast mieszkańcom posesji zlokalizowanym wzdłuż parku zasłonią widok na łąki za jeziorem. Szerokie korony drzew w przyszłości wejdą w skrajnię ciągu pieszo-jezdnego i będą wymagały podkrzesywania. Ponadto silny, stale obecny w sezonie kolor ulistnienia stanowi zdaniem projektantki zbyt silny i obcy akcent w okolicznym krajobrazie. To samo odnosi się do krzewów o bordowym i pstrym ulistnieniu. Proponuje się przesadzenie ww. drzew i krzewów w inną, dogodną lokalizację na terenie Wieliszewa.

2_klon-posp-istn_w3_klon-posp-Royal-Red-w4_grusza-drobnoowocowa-Chanticleer

fot. 1 i 2 – Klon pospolity w odmianie 'Royal Red’ – wielkość korony obecnie i za parę lat. / fot. 3 Proponowana grusza drobnoowocowa 'Chanticleer’

W ramach całościowego projektu ukształtowania terenu zieleni zaproponowano zastąpienie klonów drzewami małymi, o regularnym, stożkowatym pokroju – gruszą drobnoowocową 'Chanticleer’ (vide fot. ponizej). Drzewa te dorastają do 8-12 m wys. i posiadają wąską koronę. Ozdobą tej odmiany są  białe kwiaty, pokrywające całe drzewo na przełomie kwietnia i maja oraz liście pięknie przebarwiające się jesienią na pomarańczowo, które  długo pozostają na drzewie. Owoce są małe, dekoracyjne (nieuciążliwe).

Zamiast krzewów przy ciągu pieszym – zaprojektowano malowniczo wijącą się rabatę bylinową, towarzyszącą ścieżce spacerowej nad wodą. Szkieletem tej kompozycji jest sznur z traw ozdobnych. Wypełnienie stanowią kwitnące byliny. Całość rabaty nawiązuje do charakteru roślinności nadwodnej, Od strony miejskiej linia brzegowa rabaty jest podkreślona obrzeżem trawnikowym, które będzie tworzyć „ostrą” granicę pomiędzy rabatą a trawnikiem. Natomiast od strony wody dopuszcza się naturalną ekspansję roślin z rabaty w kierunku linii brzegowej oraz sukcesję roślinności nadwodnej w kierunku rabaty (ścieżki).

SAMSUNG

Widok na ozdobną rabatę w sąsiedztwie projektowanej Przystani Flisaków (wzdłuż ul. Świętojańskiej – kwitnące grusze drobnoowocowe ’Chanticleer’

ELEMENTY DOCELOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zlecenia wskazano również elementy docelowego zagospodarowania terenu, które są w fazie projektu koncepcyjnego. Dla tych obiektów ma zostać w przyszłości opracowana – na zlecenie Zamawiającego – dokumentacja budowlano-wykonawcza wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Poniżej przedstawiono charakterystykę proponowanych obiektów docelowego wyposażenia parku. Obiekty te zostały uwidocznione na planie zagospodarowania terenu (rysunki z numerem 1).

Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz monitoring parku

W ramach docelowego zagospodarowania terenu przewidziano budowę:

 • instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • instalacji elektrycznej (przyłącze, gniazda elektryczne, oświetlenie parku)
 • monitoringu parku

Pawilon

Miejscowy plan zagospodarowania terenu dopuszcza na terenie opracowania lokalizację sezonowych obiektów gastronomicznych i handlowych, nie związanych trwale z gruntem.

Przy przystani Łąkowej proponuje się lokalizację pawilonu gastronomiczno-handlowego,  który powinien pełnić również funkcje kulturalne i edukacyjne. Zakłada się budowę dwupoziomowego pawilonu, składającego się z połączonych kontenerów o wymiarach zewnętrznych 6,10 x 2,43 m. Wejście na pierwsze piętro (na dach widokowy) odbywać się może po schodach zewnętrznych o konstrukcji stalowej. Jeden z kontenerów ma pełnić funkcję sanitarną (WC, umywalnie dla użytkowników parku oraz oddzielne dla personelu pawilonu). Do pawilonu powinna być podciągnięta elektryczność, woda oraz kanalizacja. Ww. obiekty zaznaczono na Planie zagospodarowania terenu  numerami 41, 42b oraz 43. Kontenery powinny być obudowane drewnem modrzewia syberyjskiego (podesty, tarasy, ściany, meble,  itp.) Aranżacja pawilonu według projektu architektonicznego i wnętrzarskiego. Uwaga  pawilon nie może przysłaniać widoku z osi ulicy Łąkowej na jezioro.

20140820_185400_W-wa_bulwary_loowicka-pl5_kontener_bulwary_loowicka-pl

Przykłady wykorzystania konstrukcji kontenerów do budowy sezonowyh ogródków kulturalno-handlowo-gastronomicznych [bulwary nad Wisłą w Warszawie, fot. Katarzyna Łowicka]

 Drewniane pomosty

Proponuje się budowę następujących pomostów:

a)   Trzy drewniane pomosty wędkarskie z siedziskiem: przy polanie piknikowej, na odcinku między ul. Flisaków i ul. Storczyków oraz za ul. Storczyków – dwa trapy szer. min. 2 m i dł. min. 6 m ustawione w kształt litery „T”, ok. 30 cm nad zwierciadłem wody. Na Planie zagospodarowania terenu oznaczone numerem 56.

b)   Drewniany pomost przy przystani Łąkowej szer. min. 2 m, ok. 30 cm nad zwierciadłem wody. Pomost wzdłuż linii brzegowej o łącznej długości ok 83 m, z wysięgnikiem widokowym dł. ok. 5 m, wyposażony w knagi cumownicze dla łodzi, rowerów wodnych (do wypożyczenia). Z tego miejsca mogą być puszczane wianki. Pomost powinien zostać połączony z podestem drewnianym za pomocą szerokich schodów drewnianych oraz pochyłych trapów. Na Planie zagospodarowania terenu oznaczone numerem 40.

c)    Drewniany pomost przy Plaży, będący przedłużeniem drewnianych podestów na plaży. Trzy trapy szer. min. 2 m, tworzące kształt litery „C” (vide fot. poniżej), o ramionach dł. ok 18-19 m i 30,5 m. Dwa krótsze trapy początkowo leżą na powierzchni plaży (łącząc się z podestami), następnie przechodzą w pomosty usytuowane około 30 cm nad zwierciadłem wody. Po zewnętrznej stronie pomostu drewniane balustrady, nawiązujące formą do projektowanych na terenie parku obiektów małej architektury. Po wewnętrznej stronie pomostu dwie drabinki. Na Planie zagospodarowania terenu – numer 51.

d)   Drewniany pomost w sąsiedztwie ul. Spacerowej. Pomost widokowy z drewnianą balustradą (j.w.), usytuowany niewiele poniżej poziomu ścieżki spacerowej przebiegającej wzdłuż brzegu jeziora. Pomost powinien zostać połączony ze ścieżką nawierzchnią żwirowo-gliniastą w obrzeżach drewnianych. Na Planie zagospodarowania terenu  numer 52.

e)   Drewniany pomost przy Placyku Sąsiedzkim, szer. min. 1.8 m i długości łącznej ok 27 m. Pomost z drewnianym siedziskiem szer. ok 55 cm oraz z drewnianą balustradą (j.w). Pomost powinien zostać połączony z placykiem za pomocą szerokich schodów drewnianych oraz podestów drewnianych szer. ok 3 m. Wejście od strony ścieżki – poprzez dobudowaną ścieżkę żwirowo-gliniastę. Przy pomoście może być zacumowany pomost pływający z knagami cumowniczymi dla łódek i rowerów wodnych (do wypożyczenia). W przypadku wyboru opcji z pomostem pływającym – przerwa w balustradzie na osi wejścia na pomost stały ze ścieżki. Na Planie zagospodarowania terenu numer 53

f)    Drewniany pomost przy Przystani Flisaków w kształcie nieregularnego czworoboku o wymiarach około 7m, 4,4m, 7,3 m i 7,8 m. Pomost widokowy z balustradą (j.w.), usytuowany na poziomie placyku przy pergoli i podeście o zmiennym nachyleniu na osi ulicy Flisaków (vide rys. poniżej). Na Planie zagospodarowania terenu numer 53

rys-11_pomost_Fliskaow_loowicka-pl

g)   Drewniany pomost przy ul. Storczyków, szer. min. 2 m , dł. min. 6 m, z balustradą. Na pomoście lub w jego sąsiedztwie sugeruje się zainstalować tablice z treściami edukacyjnymi (informacje o gatunkach zwierząt oraz roślin dziko występujących w okolicach)  (vide fot. poniżej). Na Planie zagospodarowania terenu numer 57.

h)   Drewniane platformy dla ptaków wodnych. Platformy mają  służyć m.in. kaczkom oraz łabędziom do wypoczynku. Budowa platform na wodzie ma też odciągnąć ptaki od pomostów na parkowym brzegu jeziora (tak aby ptaki ich nie zanieczyszczały odchodami). Proponuje się budowę co najmniej 7 sztuk drewnianych platform pływających w kształcie prostopadłościanów o boku 2 m x 2m, pod spodem wyłożonych styropianem zabezpieczonych siatką. Każda platforma powinna być zakotwiczona dwoma obciążnikami w sąsiedztwie pomostów jednak bliżej drugiego brzegu jeziora.

8_pomost_C9_platforma-edu

Przykład pomostu  w kształcie litery „C” / Przykład platformy widokowej –  Wdzydzki Park Krajobrazowy, jez. Schodno [fot. J. Bork, Źródło: www.polskaekologia24.pl]

Multimedialna kłoda z legendami Wieliszewa

Na przystani Flisaków proponuje się utworzenie multimedialnego punktu, w którym będzie można zapoznać się z podaniami historycznymi oraz legendami na temat Wieliszewa (nr 55 na PZT).

Warto podkreślić m.in. fakt, iż Jezioro Wieliszewskie jest dawnym zakolem rzeki Narew, która kiedyś służyła wymianie handlowej i przepływała bezpośrednio pod skarpą w Wieliszewie. Jedna z miejscowych legend głosi, iż przed wieloma wiekami, w miejscu dzisiejszego kościoła parafialnego, dobiła do brzegu tratwa z transportem ściętego drzewa. Flisacy, wdzięczni za pokonanie niezwykle niebezpiecznego odcinka rzeki, pełnego wirów, które wielokrotnie rozrywały powiązane w tratwy pnie drzew, ofiarowali cały jego transport na budowę kościoła.

Wprowadzenie nad jeziorem m.in. „Przystani Flisaków” oraz siedzisk w formie długich kłód drewna nawiązuje do ww. historii. Kontynuując ten motyw w jednym z siedzisk w formie kłody drewna (pod wierzbą przy Przystani Flisaków), proponuje się zainstalowanie głośnika, z którego po zasiądnięciu na kłodzie będą odtwarzane krótkie słuchowiska, m.in „legendy o flisakach”.

Na otwarcie parku oraz przy okazji imprez w parku Świętojańskim można zorganizować multimedialne widowiska na wodzie, nawiązujące do ww. legendy o flisakach.

Fontanna na wodzie

Na osi ul. Flisaków na jeziorze Wieliszewskim proponuje się montaż fontanny (vide fot. poniżej). Będzie ona na pewno atrakcyjnym dopełnieniem programu parku, jednocześnie służąc napowietrzaniu wody w jeziorze (korzystny wpływ na jakość wody, pozytywny wpływ na ryby, spowolnienie procesu eutrofizacji jeziora).  Fontanna powinna być oświetlona, tak aby również w nocy była dekoracją parku. Fontannę zaznaczono na Planie zagospodarowania terenu  (PZT) numerem 54.

11_fontanna

Przykład podświetlanej  fontanny w Wiśniewie przy DK nr 7 [fot. K. Łowicka]

Przebudowa mostków przez jezioro

W celu zwiększenia atrakcyjności jeziora Wieliszewskiego dla kajakarzy oraz użytkowników sprzętu pływackiego wypożyczanego na terenie parku warto kontynuować rewitalizację jeziora oraz podjąć przebudowę mostków przez jezioro, mającą na celu zwiększenie ich światła. Utworzenie pętli wodnej wzdłuż jeziora i kanału byłoby bardzo ciekawą atrakcją turystyczną w Wieliszewie. Powiązanie pętli z  Zalewem Zegrzyńskim dodatkowo przysporzyłoby jej użytkowników.  Miejscem startu wypraw kajakowych mogłaby być okolica mostku przy północnej granicy parku. Można tu wygodnie dojechać z przyczepą z kajakami i łagodnie wejść do wody.