Architektura krajobrazu Proinwestycja Projekty Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY

Skwer Krasińskiego i Skwer Broniewskiego w Warszawie

CO: Projekty budowlano-wykonawcze w obszarze pasa drogowego dla obszaru A.7.I. – ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego, tzw. „Skweru Krasińskiego” oraz obszaru A.7.II. – ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Krasińskiego do al. Jana Pawła II, tzw. „Skweru Broniewskiego”
GDZIE: Warszawa, Dzielnica Żoliborz
KIEDY: 26.03.2019 r. – 31.08.2021 r.
KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka

Główny projektant:

 • mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, koordynacja (Tom 2.2.1, Tom 2.2.2-1, Tom.2.2.2-2, Tom 2.2.2-3, Tom 2.2.3, Tom 2.2.4, Tom 2.2.5-1, Tom 2.2.5-2)
 • mgr inż. Paweł Batóg – drogi (Tom 2.2.1, Tom 2.2.2-3, Tom 2.2.2.6-1, Tom 2.2.2.6-2, Tom 2.2.3, Tom 2.2.5-1)
 • mgr inż. Łukasz Tomaszewski – elektryka (Tom 2.2.2-5-1)
 • mgr inż. Tomasz Gałazin – inżynieria sanitarna (Tom 2.2.2-4, z którego ZZW finalnie zrezygnowało)

Współpraca projektowa:

 • mgr inż. Łukasz Tomaszewski – elektryka (Tom 2.2.1, Tom 2.2.3)
 • inż. Arkadiusz Depta – drogi (Tom 2.2.1, Tom 2.2.2-3, Tom 2.2.2.6-1, Tom 2.2.2.6-2)
 • mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka (Tom 2.2.2.5-1, Tom 2.2.2.5-2)
 • mgr inż. arch. Tomasz Birezowski – architektura (Tom 2.2.1)
 • inż. Jerzy Klimowicz – konstrukcja (Tom 2.2.1, Tom 2.2.2-2)
 • mgr inż. arch. Katarzyna Woźnicka – opracowanie graficzne (Tom 2.2.5-2)
 • inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski – architektura krajobrazu (Tom 2.2.1, Tom 2.2.2-1), opracowanie graficzne (Tom 2.2.5-2)

Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Taranek – elektryka (Tom 2.2.2.5-1)

Przedmiary i kosztorysy: inż. Adam Grodzki (Tom 2.2.4)

Opracowanie: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka, inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski, mgr inż. Paweł Sikorski, mgr inż. Paweł Batóg, inż. Arkadiusz Depta.

DLA KOGO: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa

POWIERZCHNIA: ok 8,74 ha

Przedmiotem opracowania była dokumentacja projektowo-przetargowa dla inwestycji pod nazwą: Infrastruktura „Zielone ulice” – Etap I w zakresie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej (obszar A7. I – tzw. „Skwer Krasińskiego”) oraz ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego (obszar A7. II– pod roboczą nazwą „Skwer Broniewskiego”).

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, rozpoznane w procesie konsultacji społecznych dla zadania podstawowego (vide Zielone ulice Warszawy – zadanie A7: Broniewskiego – Krasińskiego), zespół PROINWESTYCJA zaprojektował atrakcyjnie urządzone tereny zieleni w pasach drogowych ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego oraz ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Krasińskiego do al. Jana Pawła II. Urządzenie terenu zostało dostosowane do wytycznych i uzgodnień jednostek miejskich.

Dokumentacja projektowo-przetargowa

W ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Zieleni m.st Warszawa a firmą PROINWESTYCJA opracowano dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych – Tom 2.2.1 Projekt zagospodarowania terenu oraz wielobranżową dokumentację przetargową:

 • Tom 2.2.2_1 Projekt wykonawczy szaty roślinnej wraz z projektem gospodarki drzewostanem
 • Tom 2.2.2_2 Projekty wykonawcze indywidualnych obiektów i elementów małej architektury
 • Tom 2.2.2_3 Projekt wykonawczy ukształtowania terenu
 • Tom 2.2.2_5-1 Projekt wykonawczy przebudowy sieci oświetlenia
 • Tom 2.2.2_6-1 Projekt wykonawczy układu drogowego
 • Tom 2.2.2_6-2 Projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu
 • Tom 2.2.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Tom 2.2.4 Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, ślepe i zestawienia kosztowe eksploatacji
 • Tom 2.2.5 Projekty wykonawcze innych działań oraz zbiór wytycznych wynikających z koncepcji projektowej, która powinna być zrealizowana dla prawidłowego obrazu ulic:
  • Tom 2.2.5-1 Rozbiórki i przeniesienia elementów zagospodarowania w granicach opracowania
  • Tom 2.2.5_2 Treści systemu informacyjno-edukacyjnego

Opinie i uzgodnienia projektu

Projekt został zaopiniowany i uzgodniony przez:

 • Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawa
 • Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawa
 • Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawa
 • Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawa
 • innogy Polska S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
 • Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawa
 • Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawa
 • Zarząd Zieleni m.st. Warszawa

W dniu 16.12.2020r. dokonane zostało zgłoszenie robót polegających na przebudowie dróg publicznych: ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej, ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego oraz ulicy Przasnyskiej (fragm. dz. nr 49/1 w obrębie 7-03-04 i fragm. dz. nr 2 w obrębie 7-03-03), bez zmiany granic pasa drogowego, w ramach inwestycji pod nazwą: Infrastruktura „Zielone ulice” – Etap I w zakresie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej (obszar A7. I – tzw. „Skwer Krasińskiego”) oraz ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego (obszar A7. II– pod roboczą nazwą „Skwer Broniewskiego”).

Ww. zgłoszenie jest skuteczne i ważne przez 3 lata.