Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Konsultacje społeczne Ochrona środowiska Partycypacja społeczna Proinwestycja Projekty Urbanistyka Warsztaty partycypacyjne WSZYSTKIE DZIEDZINY

Warsztaty projektowe służące opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik

Granice terenu opracowania

CO: Poprowadzenie jednej z dwóch grup uczestników trzydniowych warsztatów projektowych służących opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik
GDZIE: Warszawa, Dzielnica Śródmieście, Centrum Nauki Kopernik, Park Odkrywców oraz teren położony przed budynkiem CNK
POWIERZCHNIA: 1,3 ha
KIEDY: 27-29.08.2019
KTO: Łowicka Katarzyna PROINWESTYCJA jako członek zespołu projektowego powołanego przez Fundację Sendzimira
DLA KOGO: Fundacja Sendzimira dla Centrum Nauki Kopernik

Obszar opracowania

Obszar opracowania obejmuje fragment Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik, który pozostanie po budowie nowego budynku CNK, w tym zielony dach na pawilonie wystawienniczym, umiejscowiony bezpośrednio przy bulwarze Generała George’a Smitha Pattona oraz teren położony przed budynkiem Centrum Nauki Kopernik od strony ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Powierzchnia obszaru opracowania wynosi 1,3 ha. Poza pawilonem i częścią położoną przed Budynkiem CNK, zdecydowana większość obszaru opracowania jest położona na tunelu Wisłostrady.

Obecnie w Parku Odkrywców zdecydowanie dominują powierzchnie trawników, urozmaicone nielicznymi trawami ozdobnymi, krzewami i drzewami. Na terenie Parku Odkrywców zlokalizowane są również eksponaty plenerowe CNK.

Cel warsztatów

Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu, jakim jest zwiększenie bioróżnorodności w centrum Warszawy oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Jest to zgodne z aktualnym stanem wiedzy i trendami, gdyż idea kształtowania zieleni o stabilnym, bioróżnorodnym charakterze jest współczesnym wyznacznikiem jakości w architekturze krajobrazu.

Prowadzący i uczestnicy warsztatów

Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli eksperci z Fundacji Sendzimira oraz zaproszeni projektanci i eksperci – przyrodnicy reprezentujący uczelnie i instytuty naukowe.

Eksperci i zespół projektowy biorący udział w warsztatach:

  • Agnieszka Czachowska – architektura, moderator warsztatów
  • Agnieszka Kowalewska – architektura krajobrazu, prowadząca grupę warsztatową, współautorka finalnej koncepcji oraz raportu powarsztatowego
  • Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, prowadząca grupę warsztatową
  • Iwona Wagner – ekohydrologia, ekspert
  • Piotr Sikorski – fitosocjologia, architektura krajobrazu, ekspert
  • Marek Jobda – ornitologia Witold Strużyński – herpetologia, ekspert
  • Marcin Sielezniew i Izabela Dziekańska – entomologia i architektura krajobrazu, ekspert
  • Michał Markowski – inżynieria środowiska, współautor finalnej koncepcji oraz raportu powarsztatowego

W warsztatach uczestniczyli pracownicy CNK oraz jednostek miejskich właściwych ze względu na uwarunkowania terenu opracowania, takich jak Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Zarząd Dróg Miejskich i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Przebieg warsztatów

Warsztaty projektowe trwały 3 pełne dni robocze. Praca warsztatowa była moderowana. Utworzono dwie grupy, każda prowadzona przez architekta krajobrazu, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu warsztatów projektowych oraz opracowywaniu koncepcji i wielobranżowych projektów zagospodarowania terenów zieleni publicznej.

Pierwszy dzień został poświęcony analizie stanu wyjściowego i wypracowaniu założeń oraz wskazaniu głównych kierunków zmian.

Notatki ze spaceru badawczego Fot. Katarzyna Łowicka

Kolejne dwa dni posłużyły nakreśleniu wstępnej koncepcji przebudowy terenu (określeniu wizji, funkcji i charakteru) z uwzględnieniem wytycznych eksperckich, a następnie jej przedyskutowaniu i uszczegółowieniu w gronie ekspertów i interesariuszy. Warsztaty zakończyły się prezentacją końcowej koncepcji i jej możliwych wariantów oraz omówieniem wytycznych do dalszej pracy.

Fot. Michał Markowski

Metodyka warsztatów, relacja z przebiegu dyskusji i prac warsztatowych wraz z wnioskami i rysunkami poglądowymi obrazującymi wypracowaną koncepcję, przedstawiona została w raporcie, opracowanym przez Fundację Sendzimira w X.2019 r. W dokumencie tym zawarto również syntetyczny opis najważniejszych uwarunkowań mających wpływ na sposób zagospodarowania projektowanych terenów zieleni, a także kolejne kroki służące realizacji projektowanego terenu zieleni.

Raport powarsztatowy dotyczący przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik jest do pobrania na stronie Fundacji Sendzimir.