Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Proinwestycja Projekty Urbanistyka

Park samorządowy przy Cynamonowej 21 – projekt i nadzór autorski nad realizacją

CO: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. Cynamonowej 21 na Ursynowie na cele publicznie dostępnego fragmentu parku samorządowego wraz z powiązaniem terenu z ciągiem pieszym wzdłuż ul. Cynamonowej
2) Wykonanie dokumentacji projektowej przełączenia oświetlenie na terenie rekreacyjnym przy ul. Cynamonowej do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem instalacji monitoringu w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa, działka nr ewid. 4/44 w obrębie 1-10-27.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Cynamonowej na Ursynowie w Warszawie na cele publicznie dostępnego parku, na terenie działki nr ewid. 4/44 w obrębie 1-10-27
GDZIE: Warszawa, Dzielnica Ursynów
KIEDY: Zadanie 1: 01.03.2022 – 09.12.2022
Zadanie 2: 24.10.2022 – 09.12.2022
Zadanie 3: 19.10.2023 – 31.05.2024
KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka
Zespół odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji dla Zadania 1:

 • mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, koordynacja
 • mgr inż. arch. Tomasz Burno – architektura
 • mgr inż. Łukasz Tomaszewski – projekt branży elektrycznej
 • inż. Tomasz Gałazin – projekt branży sanitarnej
 • mgr. Inż. Hubert Popek – projekt branży drogowej
 • inż. Adam Grodzki – kosztorysy
 • inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski – wizualizacje

Zespół odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji dla Zadania 2:

 • mgr inż. Łukasz Tomaszewski – projektant branży elektrycznej
 • mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, koordynacja
 • inż. Adam Grodzki – kosztorysy

DLA KOGO: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawa
POWIERZCHNIA: ok 0,31 ha

Podstawowe informacje o inwestycji

Na zlecenie Dzielnicy Ursynów wielobranżowy Zespół projektantów Proinwestycja opracował projekt zagospodarowania terenu po dawnym bazarku „Na Skraju” na cele publicznie dostępnego parku samorządowego. Ze strony urzędu projekt pilotował Robert Kempa – Burmistrz Ursynowa, a tematem zarządza Wydział Infrastruktury we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursynów.

Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia robót z dnia 17.04.2023.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Cynamonowej 21 na Ursynowie na cele publicznie dostępnego fragmentu parku samorządowego wraz z powiązaniem terenu z ciągiem pieszym wzdłuż ul. Cynamonowej jest realizowane na podstawie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu przy ul. Cynamonowej na Ursynowie.

 • Inwestor: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawa
 • Data ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane: 17.08.2023 r.
 • Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca Robót budowlanych: A&M PARTNERS Adam Bujakiewicz
 • Zaoferowana w postępowaniu przetargowym cena zamówienia: 1 284 849,65 zł
 • Podpisanie umowy na roboty budowlane: 04.10.2023 r.
 • Data wprowadzenia na plac budowy i przejęcia terenu do realizacji zadania: 10.10.2023 r.
 • Termin realizacji robót: 210 dni od dnia zawarcia umowy. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacji robót, termin wykonania został wydłużony o 21 dni.

Roboty budowlane odbywają się pod czujnym okiem nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

 • Projekt i nadzór autorski: PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna.
 • Nadzór inwestorski: INTER-S Nadzory budowlane

Realizacja robót

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną z terenu wykonaną w latach 2022-2024.

Tło projektu

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 roku, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego miasta, przez obszar pomiędzy ulicą Cynamonową i aleją Komisji Edukacji Narodowej przebiega korytarz ekologiczny. Dzięki zachowaniu na przebiegu ww. korytarza istniejących terenów zieleni, tj. Park Polskich Wynalazców i tworzeniu nowych terenów zieleni tj. Zielona Oś Ursynowa, umożliwia się zachowanie powiązań ekologicznych pomiędzy cennymi przyrodniczo obszarami w południowej części Warszawy: Obszar Skarpy Warszawskiej – Rezerwat przyrody Las Kabacki.
Zachowanie ww. korytarza ekologicznego w tkance Ursynowa ma swoje odzwierciedlenie w uchwalonym 10 czerwca 2021 roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi, który wskazuje przeznaczenie ok 19,5 ha terenu pomiędzy ulicami Cynamonowa – al. KEN na park, z dopuszczalną funkcją niekubaturowych usług sportu i rekreacji (teren oznaczony symbolem 5.ZP).

Część ww. terenu została w 2017 roku zagospodarowana w związku z realizacją wniosku z budżetu obywatelskiego „Zielona Oś Ursynowa – tworzymy nowy park” (zwanym dalej ZOU).

W 2021 roku po wieloletnich staraniach i ostatecznym wyroku sądu, Miasto St. Warszawa – Dzielnica Ursynów odzyskała pełny dostęp do działki, którą mieszkańcy Warszawy kojarzą z tzw. „Ursynowskim Fortepianem” – tj. niedokończoną budową centrum handlowego w rejonie ul. Cynamonowej i Indiry Gandhi oraz targowiskiem „Na Skraju”. Działka ta częściowo obejmuje teren 5.ZP przeznaczony na ww. park, łączący cenne przyrodniczo obszary miasta.

W związku z powyższym, w 2022 roku Dzielnica Ursynów zleciła pracowni Proinwestycja opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej dla inwestycji, mającej na celu zagospodarowanie terenu odzyskanego po dawnym targowisku „Na Skraju” na cele zgodne z MPZP dla obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi – fragmentu publicznie dostępnego parku samorządowego. Zadaniem projektanta było również powiązanie nowego fragmentu parku z zagospodarowaną i dostępną publicznie częścią wschodnią parku oraz z ciągiem pieszym wzdłuż ul. Cynamonowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi rozwinięcie założeń „Koncepcji zagospodarowania terenu”, opracowanej w ramach I Etapu umowy (vide ryc. 1). Projekt uwzględnia uwagi i zalecenia Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawa, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów, uzyskane na etapie opracowania i zatwierdzania koncepcji.

Ryc. 1. Plansza 1 z projektu koncepcyjnego parku samorządowego przy ul. Cynamonowej 21 w Warszawie. Projekt: Katarzyna Łowicka

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu utworzenie – na niezagospodarowanym terenie po dawnym targowisku przy ul. Cynamonowej 21 – urządzonego terenu zieleni i powiązanie go z zagospodarowanym już sąsiednim terenem zieleni tzw. „Zielonej Osi Ursynowa” oraz ciągiem pieszym wzdłuż ul. Cynamonowej. Teren – po zagospodarowaniu – ma zostać udostępniony mieszkańcom jako nowy fragment parku samorządowego.
W północnej części terenu opracowania zaprojektowano strefę sportowo-rekreacyjną z dwoma boiskami do gier zespołowych, z placykiem do gier i zabaw oraz z placykiem street workout. W części środkowej i południowej projektowanego skweru znajduje się strefa spacerowo-relaksacyjna, z alejkami spacerowymi, polanami rekreacyjnymi i wierzbowym zakątkiem w rejonie dwóch adaptowanych okazałych wierzb.
Projektowane zagospodarowanie terenu uwzględnia wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jest powiązane z istniejącym układem funkcjonalno-przestrzennym sąsiadującego terenu zieleni Zielona Oś Ursynowa.
Teren będzie oświetlony i dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Wzdłuż ciągów pieszych zachowane są strefy wolne od przeszkód, przy ławkach stworzono rezerwy dla wózków. Większość ławek ma oparcia i podłokietniki, ułatwiające korzystanie z nich osobom starszym. Stoły – do teqball i pingponga – oraz nawierzchnie, umożliwiają rozgrywki przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Teren rekreacyjny będzie objęty monitoringiem.

Program szczegółowy

W strefie sportowo-rekreacyjnej zaprojektowano:

I. Dwa połączone ze sobą boiska do gier zespołowych, o łącznym wymiarze ok 16,2 m x 22,2 m:

 • boisko do gier na zakrzywionym stole z 1 wielofunkcyjnym stołem teqball (możliwość rozgrywania turniejów w teqball, teqvoly, teqpong i itp.),
 • boisko do koszykówki 3×3, streetballu z 1 tablicą do gry w koszykówkę,
 • nawierzchnia sportowa syntetyczna,
 • możliwość rozgrywek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • 2 tablice z zasadami gry,
 • w otoczeniu oświetlenie parkowe, stojaki rowerowe i zieleń urządzona.

II. Placyk do gier i zabaw

 • stół do tenisa stołowego,
 • nawierzchnia mineralna (żwirowo-gliniasta),
 • możliwość rozgrywek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • pola do gier i zabaw podwórkowych na naw. betonowej
 • strefa wypoczynku z ławkami i rezerwą miejsca na wózek inwalidzki na naw. mineralnej,
 • w otoczeniu oświetlenie parkowe i zieleń urządzona.

III. Placyk rekreacyjny street workout w rejonie projektowanego zachodniego wejścia do parku od strony ul. Cynamonowej

 • poręcze gimnastyczne do ćwiczeń kalistenicznych młodzieży i dorosłych
 • nawierzchnia bezpieczna ze zrębków drewnianych (przepuszczalna),
 • tablica informacyjna,
 • strefy wypoczynku z ławkami i rezerwą miejsca na wózek inwalidzki na naw. mineralnej,
 • w otoczeniu oświetlenie parkowe i zieleń urządzona.
Ryc. 2. Wizualizacja 1: Widok na boisko do teqball w strefie sportowo-rekreacyjnej w projektowanym parku samorządowym przy ul. Cynamonowej 21 w Warszawie. Projekt: Katarzyna Łowicka. Wizualizacja: Dominik Tyborowski, Katarzyna Łowicka.

W strefie spacerowo-relaksacyjnej zaprojektowano:

IV. Polany rekreacyjne

 • 2 siedziska – hamaki miejskie 2 osobowe,
 • siedzisko – hamak XXL typu „ptasie gniazdo” (do 8 osób),
 • górka ziemna wys. ok 0,8 m,
 • strefy wypoczynku z ławkami i rezerwą miejsca na wózek inwalidzki na naw. mineralnej,
 • w otoczeniu oświetlenie parkowe i zieleń urządzona.

V. Wierzbowy zakątek w rejonie dwóch adaptowanych okazałych wierzb

 • strefy wypoczynku z ławkami i rezerwą miejsca na wózek inwalidzki,
 • alejki spacerowe z naw. mineralną (żwirowo-gliniastą),
 • w otoczeniu oświetlenie parkowe i zieleń urządzona – m.in. rabaty z kompozycjami z krzewów, bylin i traw ozdobnych.

VI. Aleja spacerowa

 • aleja spacerowa z nawierzchnią betonową na kierunku zgodnym z mpzp Rejonu ul. I. Gandhi
 • strefy wypoczynku z ławkami i rezerwą miejsca na wózek inwalidzki,
 • w otoczeniu oświetlenie parkowe i zieleń urządzona.
Ryc. 3. Wizualizacja 2: Widok na strefę spacerowo – relaksacyjną w projektowanym parku samorządowym przy ul. Cynamonowej 21 w Warszawie. Projekt: Katarzyna Łowicka. Wizualizacja: Dominik Tyborowski, Katarzyna Łowicka
Ryc. 4. Projekt zagospodarowania terenu (fragment planszy). Proinwestycja Łowicka Katarzyna

Projektowana szata roślinna

W parku projektuje się wielogatunkowe nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych, kwitnących bylin i roślin cebulowych. Zastosowane zostaną gatunki roślin, dostosowane do warunków siedliskowych, jakie będą panować na terenie, charakteryzujące się m.in. atrakcyjnym wyglądem oraz pożytecznością dla owadów i ptaków. Cechą charakterystyczną większości nasadzeń ma być ich zmienność sezonowa. Wybrano gatunki drzew znoszące wysoki poziom wod gruntowych.
Projektowana zieleń wraz z projektowanymi ciągami pieszymi oraz małą architekturą będą stanowić spójną i funkcjonalną przestrzeń publiczną.

Poniżej opisano koncepcję nasadzeń i przedstawiono zbiór najistotniejszych gatunków, które znajdą się w szczegółowym doborze na etapie projektu wykonawczego.

W części sportowo-rekreacyjnej parku:

 • pomiędzy chodnikiem wzdłuż ulicy Cynamonowej i projektowanym chodnikiem wzdłuż boiska wprowadzono masyw zieleni, zbudowany z pasowych nasadzeń grup krzewów (m.in. tawuła, forsycja, dereń biały, kosodrzewina), mieszanek bylin i traw ozdobnych (m.in. liliowce, miskanty), pojedynczych drzew (dąb błotny) i krzewów soliterowych,
 • wzdłuż boisk, od strony wschodniej i zachodniej projektuje się wysoki żywopłot z krzewów iglastych (żywotnik zachodni), podsadzony grupami krzewów ((m.in. hortensje), krzewinek (barwinek) i trawami ozdobnymi (m.in. miskanty). W sąsiedztwie boisk projektuje się też drzewa iglaste i liściaste oraz krzewy soliterowe (m.in. lilak, amalanchier)

W strefie spacerowo-relaksacyjnej:

 • wzdłuż alejek spacerowych oraz na polanie, projektuje się grupy krzewów (m.in. dereń biały w odm., wierzba rozmarynowa, cis) oraz pojedyncze nasadzenia drzew iglastych i liściastych (m.in. modrzew, wierzba płacząca, dąb błotny, tulipanowiec) i krzewów soliterowych (lilak, śliwa wiśniowa, świdośliwa lamarca)
 • w sąsiedztwie miejsc do siedzenia wprowadzono rabaty z mieszankami bylin i traw ozdobnych

Wprowadzana zieleń, da w przyszłości cień i chłód, będzie poprawiać mikroklimat na terenie, zwiększy bioróżnorodność oraz naturalną retencję wód opadowych. Projektowane drzewa zostały rozmieszczone z uwzględnieniem występującej na terenie infrastruktury podziemnej, obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie z zaleceniami „Standardów Kształtowania Zieleni Warszawy”, dotyczących dopuszczalnych zbliżeń do infrastruktury podziemnej.