Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Proinwestycja Projekty Urbanistyka

Doradztwo i nadzór autorski nad realizacją Skweru Krasińskiego

CO: 1) Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania „Infrastruktura „Zielone ulice” – Etap I w zakresie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej (obszar A7.I – tzw. „Skwer Krasińskiego”) oraz ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego (obszar A7.II – pod roboczą nazwą „Skwer Broniewskiego”)” pod kątem wyszczególnienia z niego obszaru A7.I w podziale na 4 odcinki, o zakresach robót określonych przez Zamawiającego oraz aktualizacji cen dla ww. zakresów robót.
2) Pełnienie doradztwa na etapie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane, służące realizacji zadania inwestycyjnego pod roboczą nazwą „Skwer Krasińskiego”
3) Pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją przez Zamawiającego inwestycji pod roboczą nazwą „Skwer Krasińskiego” wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę
GDZIE: Warszawa, Dzielnica Żoliborz
KIEDY: Zadanie 1: od 10.01.2022 do 31.10.2022.
Zadanie 2: przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zadanie 3: od 04.05.2023 r. – przez okres 18 miesięcy
KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka
DLA KOGO: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa
POWIERZCHNIA: ok 1,83 ha

Realizacja umowy

Zadanie 1 oraz zadanie 2 zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego. W toku jest zadanie 3: Pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy inwestycji Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego” wg dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownię projektową Proinwestycja Łowicka Katarzyna.

Podstawowe informacje o nadzorowanej inwestycji

 • Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia robót z dnia 16.12.2020 r.
 • Lokalizacja: obszar A7. I – pod roboczą nazwą „Skwer Krasińskiego”. Inwestycja obejmuje fragmenty terenu zlokalizowane na czterech odcinkach Skweru Krasińskiego – zlokalizowane po południowej stronie ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do rejonu ulicy Elbląskiej, w pasie terenu od projektowanej drogi rowerowej (bez drogi rowerowej) do granicy pasa drogowego.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”

 • Inwestor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa
 • Data ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane: 2022-12-30
  Adres www ogłoszenia: https://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne-3/zamowienia-powyzej-130-000/119-tp-2022/ – Postępowanie unieważniono ponieważ złożone w postępowaniu oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • Data ogłoszenia drugiego postępowania: 2023-02-17
  Adres www ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000100972%2F01
 • Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca Robót budowlanych: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.
 • Zaoferowana w postępowaniu przetargowym cena zamówienia podstawowego zawarta w ofercie Wykonawcy: 4 055 840,60 zł. Zaoferowana cena opcji: 1 722 204,87 zł.
 • Termin realizacji robót: 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym: 1) Odcinek 1 – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy; 2) Odcinek 2 – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy; 3) Odcinek 3 – 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Podpisanie umowy na roboty budowlane: 04.05.2023 r.
 • Wprowadzenie Wykonawcy na teren inwestycji: 21.08.2023 r.

Roboty budowlane odbywają się pod czujnym okiem nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

Zakres nadzorowanej inwestycji

Orientacyjny zakres inwestycji ZZW zaplanowanej do realizacji w latach 2022-23 pn. „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego” Opracowanie: Łowicka Katarzyna

W ramach umowy zawartej pomiędzy ZZW a Wykonawcą zostaną wykonane roboty budowlane, które podlegały zgłoszeniu robót:

 • Wykonanie nowych ciągów pieszych i placyków (chodniki z płyt betonowych, chodniki z lanego betonu, ścieżki spacerowe i placyki z nawierzchni mineralnej, nawierzchnie bezpieczne) wraz z niezbędnymi zmianami w istniejącym zagospodarowaniu pasa drogowego wynikających z projektu (m. in. przebudowa istniejących chodników na dowiązaniach do wykonywanych ciągów pieszych), a także przebudowa istniejących chodników w złym stanie technicznym.
 • Przebudowa sieci oświetlenia.
 • Ukształtowanie terenu wynikające z projektu zagospodarowania terenu.
 • Budowa obiektów małej architektury związanych z funkcją drogi: ławki z oparciem, ławki z ruchomym siedziskiem; stoliki z ławami, stoliki z siedziskami; trejaże; siedziska drewniane tzw. „rampy”, siedziska drewniane z ozdobnymi murkami prefabrykowanymi tzw. „Pociąg”; pergole; tablice informacyjno-edukacyjne; stalowe kosze na odpadki; stojaki na rowery; latarnie.

Ponadto bez potrzeby zgłoszenia robót zostaną wykonane m.in. następujące elementy:

 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (ustawienie słupków U-12c typ „Syrenka”).
 • Ustawienie betonowych koszy ulicznych (przenośnych), ławek na nawierzchniach betonowych.
 • Montaż zabezpieczeń zieleni przez rozjeżdżaniem przez samochody: barierki typu ZOM.
 • Gospodarka istniejącym drzewostanem, nasadzenia drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych oraz założenie łąk kwietnych, powierzchni trawiastych.
Rys A7-SK_01a Zakres robót do realizacji w ramach inwestycji ZZW: Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”, zaznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu. Proinwestycja
Rys A7-SK_01b Zakres robót do realizacji w ramach inwestycji ZZW: Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”, zaznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu. Proinwestycja
Rys A7-SK_01c Zakres robót do realizacji w ramach inwestycji ZZW: Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”, zaznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu. Proinwestycja

Realizacja odcinka 1

Odcinek 1 Skweru Krasińskiego zlokalizowany jest po południowej stronie ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ulicy Anny German. Granica robót do wykonania w ramach realizacji Odcinka 1 Skweru Krasińskiego została zaznaczona na rysunku A7-SK_01a (powyżej). Powierzchnia obszaru Odcinka 1 wynosi ok 3020 m2.

Na odcinku 1 trwa obecnie (maj 2024) procedura odbiorowa.
Poniżej zamieszczono dokumentację zdjęciową, prezentującą stan istniejący i stan zrealizowany na odcinku 1 pomiędzy ul. Broniewskiego a ul. Anny German.

Realizacja odcinka 2

Odcinek 2 Skweru Krasińskiego zlokalizowany jest po południowej stronie ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od ul. Anny German do ul. Przasnyskiej. Granica robót do wykonania w ramach realizacji Odcinka 2 Skweru Krasińskiego została zaznaczona na rysunkach A7-SK_01a i A7-SK_01b (powyżej). Powierzchnia obszaru Odcinka 2 wynosi ok 6465 m2.

Prace na odcinku 2 są w toku. Poniżej zamieszczono dokumentację zdjęciową, prezentującą stan istniejący i stan wykonanych robót (maj 2024) na odcinku 2 pomiędzy ul. Anny German a ul. Przasnyską.

Realizacja odcinka 3

Odcinek 3 Skweru Krasińskiego zlokalizowany jest po południowej stronie ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od ul. Przasnyskiej do zjazdu pomiędzy budynki z adresami: Przasnyska 11a i Z. Krasińskiego 57. Granica robót do wykonania w ramach realizacji Odcinka 3 Skweru Krasińskiego została zaznaczona na rysunku A7-SK_01b (powyżej). Powierzchnia obszaru Odcinka 3 wynosi ok 4167 m2.

Prace na odcinku 3 są w toku.

Realizacja odcinka 4

Odcinek 4 Skweru Krasińskiego zlokalizowany jest po południowej stronie ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od zjazdu pomiędzy budynki z adresami: Przasnyska 11a i Z. Krasińskiego 57 do rejonu ul. Elbląskiej. Granica robót do wykonania w ramach realizacji Odcinka 4 Skweru Krasińskiego została zaznaczona na rysunku A7-SK_01c (powyżej). Powierzchnia obszaru Odcinka 4 wynosi ok 4621 m2.

Na odcinku 4 obecnie mieści się zaplecze budowy Wykonawcy.