Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Kompensacje społeczne Ochrona środowiska WSZYSTKIE DZIEDZINY

Studium przebiegu S8 przez Dolinę Biebrzy

03_biebrza-studium-przyr

CO: Studium przyrodniczo–krajobrazowe dla planowanej drogi krajowej S-8 na odcinku przejścia przez Dolinę Biebrzy i granice Biebrzańskiego Parku Narodowego, koncepcja kompensacji społecznych

GDZIE: Sztabin, Biebrzański Park Narodowy, woj. podlaskie 

KIEDY: 2003

KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka (jako pracownik biura Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.)

DLA KOGO: GDDKiA Oddział w Białymstoku

W Studium przyrodniczo-krajobrazowym, w rozdziale 8 zawarte zostały przyrodniczo-krajobrazowe zalecenia dla koncepcji  projektu planowanej przeprawy drogi S8 przez Dolinę Biebrzy.  Zobacz Studium

Między innymi w rozdziale 8.1, w punkcie IV wymieniono działania mające na celu zabezpieczenie wartości turystycznych  terenu w sąsiedztwie planowanej drogi S-8:

  1. Na obiekcie przewidzianym dla ruchu lokalnego trzeba umożliwić dogodny ruch pieszy i rowerowy
  2. Na obiekcie mostowym przewidzianym dla ruchu lokalnego, na osi rzeki, zaleca się utworzenie „tarasu widokowego ”, czyli miejsca, z którego turyści (piesi i rowerowi) mogliby spokojnie podziwiać panoramę roztaczającą się wzdłuż rzeki Biebrzy. Można na nim zamontować lornety do obserwacji ptaków i ssaków nadwodnych także kilka siedzisk i koszy na śmieci
  3. Należy dopilnować, aby wzornictwo małej architektury (balustrad, koszy na śmieci, ewentualnych siedzisk), a także nawierzchni pieszo – rowerowej było proste estetyczne i w stonowanych kolorach
  4. Należy w miarę możliwości ograniczy hałas rozchodzący się w dolinie (np. stosując ciche nawierzchnie)

Wyżej wymienione działania – były moim pierwszymi propozycjami z zakresu kompensacji społecznych. Propozycja tarasu widokowego została pozytywnie przyjęta przez inwestora. W maju 2003 roku GDDKiA Oddział w Białymstoku zleciła opracowanie Studium architektoniczno-krajobrazowego przejścia drogi ekspresowej S8 Warszawa-Białystok-Suwałki-granica państwa przez Dolinę Biebrzy i Biebrzański Park Narodowy k. Sztabina.  Opracowanie wykonała  autorska pracownia projektowa pani architekt Agnieszki Dudy (Projekt: mgr inż. arch. Agnieszka Duda, mgr inż. arch. Andrzej Grajter, współpraca: mgr inż. arch. Maria Grabowiecka, mgr inż. arch. Joanna Rażew). Taras widokowy znalazł się na wszystkich wizualizacjach wariantów estakad projektowanego przejścia drogi ekspresowej S8.

03_biebrza-studium-arch12

Studium architektoniczno-krajobrazowe, plansza nr 12. Wariant 1 most dł. 264 m, rozpiętość przęseł 27 m – widok od południowego wschodu [Autorska pracownia projektowa, arch. Agnieszka Duda]

03_biebrza-studium-arch13

Studium architektoniczno-krajobrazowe, plansza nr 13. Wariant 2 most dł. 264 m, rozpiętość przęseł 36 m – widok od południowego wschodu [Autorska pracownia projektowa, arch. Agnieszka Duda]

03_biebrza-studium-arch14

Studium architektoniczno-krajobrazowe, plansza nr 14. Wariant 3 most dł. 492 m, rozpiętość przęseł 42 m – widok od południowego wschodu [Autorska pracownia projektowa, arch. Agnieszka Duda]

Dodaj komentarz