Architektura krajobrazu Kompensacje społeczne Ochrona środowiska Projekty Publikacje Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY Wystawy i nagrody

Most północny w Warszawie – I nagroda w konkursie

05_most_polnocny_kompensacje-1

CO: projekt rozwiązań kompensacyjnych i ochronnych, projekt zieleni do koncepcji progranowo-przestrzennej trasy Mostu Północnego – I nagroda w konkursie ZDM

GDZIE: trasa mostu północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską, dzielnice Bielany i Białołęka, Warszawa

KIEDY: 2005

KTO: Transprojekt-Warszawa, sp. z o.o. Zespół ochrony środowiska: arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff, arch. kraj. Katarzyna Łowicka, Agnieszka Hausman

DLA KOGO: współpraca z Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.

ORGANIZATOR KONKURSU: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

05_most-polnocny_wizualizacjaO KONKURSIE

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podpisał 26 października 2004 r. Zarządzenie nr 1911/2004 w sprawie konkursu na „opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez rz. Wisłę oraz trasą tramwajową od pętli Młociny do pętli Winnica”. Konkurs został ogłoszony w „Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 201” z dnia 15.11.2004 r. W zarządzeniu Prezydenta:

  1. wskazano jako organizatora Konkursu Zarząd Dróg Miejskich, który przygotował i przeprowadził Konkurs,
  2. powołano Sąd Konkursowy, którego przewodniczącym został pan mgr inż. arch. Michał Borowski – Naczelny Architekt m. st. Warszawy,
  3. ustalono czynności – zastrzeżone dla organizatora – kierownika zamawiającego,
  4. powołano Sekretarza Sądu Konkursowego.

Organizator konkursu ogłosił, że przyzna:

  • nagrodę I stopnia w wysokości 450 000 zł
  • nagrodę II stopnia w wysokości 450 000 zł

W warunkach konkursu zapisano, że Sąd Konkursowy może podzielić nagrody inaczej, w ramach łącznej kwoty 900 000 zł. Warunki Konkursu przewidywały również, że laureaci nagród otrzymanych w konkursie zostaną zaproszeni do negocjacji na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, bez ogłoszenia przetargu, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Decyzją Sądu Konkursowego z dnia 19 kwietnia 2005 r. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. otrzymało nagrodę I Stopnia. Zaraz po ogłoszeniu wyników, werdykt został zaskarżony przez firmę odrzuconą w konkursie. 5 października 2005r. I nagroda została przyznana ponownie firmie Transprojekt – Warszawa. Po kolejnym proteście, 15 marca 2006r. Sąd Okręgowy uznał że konkurs musi być rozstrzygnięty po raz trzeci.

Ostatecznie konkurs anulowano. Uczestnikom konkursu nie wypłacono nagród ani też nie podjęto z nimi negocjacji na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Więcej o koncepcji.

 

OPIS PROPOZYCJI KOMPENSACJI SPOŁECZNYCH I PRZYRODNICZYCH

Propozycje zagospodarowania terenu przy Trasie Mostu Północnego zaproponowano zarówno w liniach rozgraniczających jak i poza nimi.

Propozycje kompensacji społecznych i przyrodniczych w liniach rozgraniczających Trasę Mostu Północnego

05_most_polnocny_srodowWzdłuż istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z Trasą Mostu Północnego, wprowadzono pasy zieleni i zaproponowano przekształcenie ich w skwery i zieleńce.

W liniach rozgraniczających, zaprojektowano ok. 8,6 km ścieżek rowerowych (szer. 2m) i ok. 7,5 km ścieżek pieszych (szer. 2m). Ścieżki piesza i rowerowa zlokalizowane wzdłuż Trasy Mostu Północnego przyczynią się do skomunikowania i wypromowania terenów atrakcyjnych dla mieszkańców Warszawy, a położonych w sąsiedztwie planowanej trasy miejskiej. W projektowany system ścieżek pieszo – rowerowych, zostały włączone między innymi obszary Lasku Bielańskiego oraz tereny przyległe do Fortu I.

W kluczowych miejscach ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż Trasy Mostu Północnego, zaproponowano rozmieszczenie obiektów małej architektury, na których umieszczone byłyby informacje turystyczne dotyczące terenów położonych w sąsiedztwie drogi.

Na moście, po stronie północnej, proponuje się utworzenie pasażu o szerokości 6 m, który mógłby się stać tarasem widokowym Warszawy na północny odcinek Wisły.

Proponowane w projekcie ukształtowanie przyczółków mostowych i zagospodarowanie skarp, umożliwia sprowadzenie pieszych i rowerzystów z mostu na poziom terenów sąsiadujących z trasą.

Propozycje zagospodarowania terenu przy Trasie Mostu Północnego poza liniami rozgraniczającymi trasy

05_most_polnocny_kompensacje-2a05_most_polnocny_kompensacje-3a

Poza liniami rozgraniczającymi w pasie do ok. 100 m od osi trasy, przedstawiono zagospodarowanie wynikające z obowiązujących planów miejscowych i ustaleń planistycznych. Dla terenów nie posiadających obowiązujących planów miejscowych, przy formułowaniu propozycji zagospodarowania uwzględniono:

  • Ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 9 lipca  2001r.,
  • przewidywane oddziaływanie planowanej trasy,
  • uwarunkowania przyrodnicze i społeczne terenów sąsiadujących z planowaną trasą.

Poza liniami rozgraniczającymi, wskazano m.in. możliwości powstania nowych parków, które łączyłyby się w spójny układ funkcjonalno – przestrzenny z proponowanymi terenami zieleni w granicach linii rozgraniczających i z istniejącymi terenami zieleni miejskiej.

Tereny objęte obszarem Natura 2000 (po obu brzegach Wisły) przewiduje się przekształcić w parki o charakterze ekstensywnym, z wyznaczonymi ścieżkami dydaktycznymi, punktami widokowymi, z elementami małej architektury (system informacji turystycznej, ławki, kosze na śmieci).

 

Dodaj komentarz