Architektura krajobrazu Działania w krajobrazie Instalacje przestrzenne Konsultacje społeczne Partycypacja społeczna Projekty Warsztaty partycypacyjne WSZYSTKIE DZIEDZINY

Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym

wwwCO: Projekt działań projektowych i realizacyjnych na Żoliborzu Południowym z udziałem społecznym – wniosek do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016
GDZIE: miejskie, niezabudowane działki na Żoliborzu Południowym, Warszawa, woj. mazowieckie
KIEDY: luty – czerwiec 2015
KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowy Żoliborz
DLA KOGO: mieszkańcy Żoliborza Południowego, wszyscy zainteresowani wspólnym działaniem

8-przyGłównym celem projektu jest rozwój Zieleńca linearnego śladem dawnej linii kolejowej, ożywienie parku na Placu Grunwaldzkim oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej na Serku Żoliborskim. Projekt będzie zrealizowany przy aktywnym zaangażowaniu lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni publicznej na Żoliborzu Południowym. Efektem wspólnej pracy będzie zaaranżowanie i urządzenie terenów zieleni i rekreacji na niezabudowanych działkach miejskich na Żoliborzu Południowym. Tzw. „Ogrody spotkań” – ze strefami rodziny, sportu i odpoczynku – służyć będą wszystkim mieszkańcom do piknikowania, aktywnego spędzania wolnego czasu, twórczych działań na Żoliborzu, spacerów, itp…

W ramach projektu przewiduje się:

 • opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania działek objętych projektem (w ramach zorganizowanych warsztatów projektowych, którym będą towarzyszyć 2 debaty publiczne z wystawą)
 • zakup drobnego sprzętu do rekreacji, m.in.: hamaków, drążków do ćwiczeń (street workout), plenerowych stołów do ping-ponga, wyposażenia boisk rekreacyjnych do siatkówki/kometki oraz do tenisa ziemnego – montaż sprzętu przez wyspecjalizowane firmy, w lokalizacjach wskazanych w wyniku warsztatów projektowych
 • wykonanie przez wyspecjalizowaną firmę prac ustalonych w wyniku warsztatów projektowych
 • zakup i dostarczenie mieszkańcom materiałów do budowy drewnianych siedzisk, podestów, donic itp. w ramach zorganizowanych warsztatów recyklingowych (wg. projektów z warsztatów projektowych)
 • zakup i dostarczenie mieszkańcom materiałów ogrodniczych oraz drzew, krzewów i roślin zielnych do realizacji aranżacji zieleni w ramach zorganizowanych warsztatów ogrodniczych (nasadzenia drzew i krzewów oraz układ rabat wg projektów z warsztatów projektowych)

Całość projektu będzie koordynował doświadczony architekt krajobrazu, czuwający nad osiągnięciem nadrzędnego celu – zaaranżowaniem wielofunkcyjnych Ogrodów Spotkań. Każdy warsztat będzie prowadzić dwóch ekspertów, instruujących i pracujących z uczestnikami.

1c1

1a

1b

10Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty projektowe skierowane są do profesjonalistów (architektów krajobrazu i architektów) oraz studentów starszych lat kierunków projektowych (kierunku Architektura krajobrazu, kierunku Architektura i urbanistyka, kierunków projektowych ASP)
Wystawa, debaty publiczne oraz warsztaty recyklingowe i ogrodnicze przeznaczone są dla wszystkich chętnych (na warsztaty liczba miejsc będzie ograniczona ze względów organizacyjnych)
Urządzona i zaaranżowana w ramach warsztatów przestrzeń publiczna będzie dostępna dla każdego przez całą dobę. Wyposażenie ruchome (siatki, maty do leżenia) demontowane na okres poza sezonem.

Całkowity koszt projektu: 246 000 zł
Środki wnioskowane w projekcie powinny być w całości wykorzystane na cele określone w projekcie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Działanie jest jednym z elementów społecznej inicjatywy zmierzającej do rewitalizacji niezabudowanych jeszcze miejskich działek na Żoliborzu Południowym w celu przekształcenia ich w publiczne parki i zieleńce. Na 66-hektarowym terenie Żoliborza Południowego, gdzie powstają właśnie osiedla mieszkaniowe na ponad 20 tys. osób, brak jest terenów zieleni urządzonej oraz przestrzeni publicznej. Mieszkańcy powstających tu zespołów osiedli mieszkaniowych potrzebują już teraz terenów zieleni, zaaranżowanych tak, aby można było w nich ciekawie spędzić wolny czas, nawiązać kontakty sąsiedzkie i zbliżyć się do przyrody. Projekt nakierowany jest właśnie na zaaranżowanie takich miejsc. Warsztaty to oferta dla kreatywnych osób, chcących włączyć się w nurt miejskiego ogrodnictwa. Otwarcie procesu tworzenia Ogrodów Spotkań na wszystkich zainteresowanych tym miejscem, dodatkowo rodzi współodpowiedzialność użytkowników za utrzymanie oraz rozwój Ogrodów. Warsztaty to okazja do działań twórczych (kreacja, sztuka użytkowa), sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych (integracja społeczna, kultura). To także sposób na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu (rekreacja, zdrowie), służące zwiększeniu świadomości ekologicznej (edukacja, ochrona środowiska).

Lokalizacja

 • działki miejskie obejmujące pas terenu po dawnej bocznicy kolejowej w rejonie ulic: Krasińskiego, German, Rydygiera
 • działki miejskie wzdłuż ul. Krasińskiego
 • działki miejskie w rejonie Placu Grunwaldzkiego, po obu stronach ul. Matysiakówny
 • ogólnodostępne działki miejskie na Serku Żoliborskim

Projekt zostanie zrealizowany na działkach z wyłączeniem fragmentów działek:

 1. przeznaczonych – zgodnie z obowiązującymi decyzjami – na inne cele niż zieleń
 2. będących przedmiotem czynnej umowy dzierżawy

Wyłaczenia były warunkiem pozytywnego zweryfikowania projektu przez urząd Dzielnicy Żoliborz.

Poniżej dokładna lista numerów działek miejskich i obrębów wraz z zaznaczeniem ich na mapie za pomocą dostępnych narzędzi w serwisie mapowym m.st. Warszawy  http://www.mapa.um.warszawa.pl/
W przypadku jeśli projekt ma być zrealizowany tylko na fragmencie działki – podano zakres wyłączenia.

I. Działki  miejskie obejmujące pas terenu po dawnej bocznicy kolejowej w rejonie ulic Z. Krasińskiego, A. German, L. Rydygiera  (7 działek):

dz_70304_3-1_3-2_36-1Działki w obrębie nr: 7-03-04: o nr. ewid.: 3/1, 3/2, 36/1

dz_70304_29-3Działka w obrębie nr: 7-03-04: o nr. ewid.: 29/3 z wyłączeniem fragmentów, przeznaczonych – zgodnie z obowiązującymi decyzjami – pod inwestycję celu publicznego polegającej na budowie drogi (jezdnia z chodnikiem) oraz oświetleniem i odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji od ul. Nowoprojektowanej do ulicy Burakowskiej (decyzja 2/Ż/12 z dn. 16.01.2012r.) oraz fragmentów przeznaczonych pod zagospodarowanie polegające m.in. na budowie chodnika, zjazdów, ścieżki rowerowej, zatoki postojowej, dojść na teren osiedla oraz drogi pożarowej, a także sieci infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej na działkach sąsiednich, dla której zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę
dz_70304_29-1Działka w obrębie nr: 7-03-04: o nr. ewid.: 29/1 z wyłączeniem fragmentów przeznaczonych – zgodnie z obowiązującymi decyzjami – pod inwestycję celu publicznego polegającej na budowie drogi (jezdnia z chodnikiem) oraz oświetleniem i odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji od ul. Nowoprojektowanej do ulicy Burakowskiej (decyzja 2/Ż/12 z dn. 16.01.2012r.)
dz_70306_6Działka w obrębie nr 7-03-06, o nr. ewid. 6 z wyłączeniem fragmentu przeznaczonego – zgodnie z obowiązującymi decyzjami – pod inwestycję celu publicznego polegającej na budowie odcinka przedłużenia ul. Anny German wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem
dz_70303_13-7Działka w obrębie nr 7-03-03 o nr. ewid. 13/7 z wyłączeniem fragmentów przeznaczonych – zgodnie z obowiązującymi decyzjami –  m.in. pod infrastrukturę techniczną, towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej

II. Działka miejska wzdłuż Krasińskiego (1 działka):

dz_70304_3-3Działka w obrębie nr 7-03-04: o nr. ewid.: 3/3  z wyłączeniem części działki 3/3 zabudowanej myjnią samochodową, objętą umową dzierżawy zawartą do dnia 31.08.2016 r. oraz fragmentu działki objętego obowiązującymi decyzjami administracyjnymi

III. Działki miejskie w rejonie Placu Grunwaldzkiego, po obu stronach ulicy: K. Matysiakówny (3 działki):

dz_70305_9-1-sDziałka w obrębie nr 7-03-05: o nr. ewid. 9/1 z wyjątkiem fragmentu objętego czynną umową dzierżawy zawartą przez DBGN Żoliborz (pawilon sprzedaży mieszkań dewelopera)
dz_70306_10-3Działka w obrębie nr 7-03-06: o nr. ewid.: 10/3 (działka objęta jest ustaleniem Zarządu Dzielnicy Żoliborz nr 1004/14 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie podjęcia inicjatywy utworzenia parku u zbiegu ul. Matysiakówny, Rydygiera oraz al. Jana Pawła II)
dz_70306_12Działka w obrębie nr 7-03-06: o nr. ewid.: 12 (działka objęta jest ustaleniem Zarządu Dzielnicy Żoliborz nr 1004/14 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie podjęcia inicjatywy utworzenia parku u zbiegu ul. Matysiakówny, Rydygiera oraz al. Jana Pawła II) z wyjątkiem fragmentów objętych czynnymi umowami dzierżawy

IV. Ogólnodostępne działki miejskie na Serku Żoliborskim (2 działki):

dz_70207_7-3Działka w obrębie nr 7-02-07: o nr. ewid.: 7/3 z wyjątkiem fragmentów zabudowanych i objętych czynnymi umowami dzierżawy użytkowników garaży
dz_70207_13-1Działka w obrębie nr 7-02-07: o nr. ewid.: 13/1 z wyjątkiem fragmentów zabudowanych  i objętych czynnymi umowami dzierżawy