Architektura krajobrazu Działania informacyjno-promocyjne Konsultacje społeczne Koordynacja, weryfikacja, nadzór Ochrona środowiska Partycypacja społeczna Proinwestycja Projekty Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY

Zielone ulice Warszawy – zadanie A7: Broniewskiego – Krasińskiego

A7_1-2_zal-6_wiz_Skwer-SadyCO: Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część A, Zadanie nr 7: Broniewskiego – Krasińskiego

GDZIE: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Dzielnica Bielany

KIEDY: 14.10.2017 r. – 20.12.2018 r.

KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka

Zespół projektowy:

 • mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, koordynacja
 • mgr inż. arch. Tomasz Birezowski – architektura, urbanistyka
 • mgr inż. Paweł Batóg – drogi
 • mgr inż. Zygmunt Użdalewicz – inżynieria komunikacyjna
 • inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski – architektura krajobrazu

Warsztaty konsultacyjno-projektowe:

 • Moderator warsztatu i projektant prowadzący: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka
 • ZIELEŃ I REKREACJA: inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski (prowadzący), mgr inż. arch. kraj. Marta Pietrzak, mgr inż. arch. kraj. Aldona Kostrzewa
 • MAŁA ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Tomasz Birezowski (prowadzący), inż. arch. kraj. Liwia Szczepańska (asystentka), inż. arch. kraj. Agnieszka Ziułek (asystentka)
 • KOMUNIKACJA: mgr inż. Zygmunt Użdalewicz (prowadzący), mgr inż. Paweł Batóg, mgr Anna Strachocka

Przedmiary i kosztorysy: inż. Adam Grodzki

DLA KOGO: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa

Opis ogólny zadania

Zamówienie jest częścią programu przebudowy większych ulic w szczególności powiatowych i wojewódzkich na terenie m.st. Warszawy. Koncepcja zagospodarowania ulic dotyczy całego wnętrza ulicznego wraz z określeniem powiązań z przylegającymi terenami zieleni, w tym terenami przeznaczonymi na zieleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także terenami zieleni towarzyszącej na nieruchomościach przeznaczonych na inne cele.

Zazielenianie ulic - etap A - ulice Bemowa, Bielan i ŻoliborzaZamierzeniem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jest integralne podejście do obrazu ulic projektowanych i całościowe projektowanie układów roślinnych i towarzyszących im rozwiązań drogowych, a także wyposażenia terenu w małą architekturę, a także zaplanowanie innych istotnych zmian w obrazie ulic z uwzględnieniem wielu uwarunkowań i potrzeb realizowanych w tych przestrzeniach.

W dalszych etapach projektowania Zamawiający wymaga podziału projektów na fazy wykonawcze obejmujące w szczególności obszary pasów drogowych, a w ich ramach podziałów umożliwiających etapowanie realizacji nasadzeń i inwestycji realizowanych na podstawie projektów, tak, aby było możliwe ich zrealizowanie w części w sposób technicznie uzasadniony i komplementarny do całościowej koncepcji zagospodarowania ulic w przedstawionej ofercie i uszczegółowionej w wyniku realizacji zamówienia. W tym zakresie Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch projektów nasadzeń szaty roślinnej. Jeden w zakresie niewymagających przebudowy istniejącego zagospodarowania oraz drugi wymagający kompleksowych zmian. Druga faza etapu pierwszego będzie zlecana wykonawcom za dodatkowym wynagrodzeniem na podstawie prawa opcji (prawo opcji I), która obejmie przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla poszczególnych obszarów wskazanych w uszczegółowionej koncepcji  całościowego zagospodarowania terenu wymagających zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu i stosownie do tego wystąpienia i skutecznego zgłoszenia robót, a jeśli to konieczne zakresem projektu uzyskania pozwoleń na budowę. Zakres dokumentacji zostanie zlecony w oparciu o ceny jednostkowe za powierzchnię ara dla każdej z dokumentacji branżowej oddzielnie, przy czym powierzchnia zostanie określona na podstawie koncepcji uszczegółowionej i będzie obejmowała powierzchnię podlegającą zmianom wraz z niezbędnym obszarem otaczającym teren inwestycji w pasie nie szerszym niż 30 m.

Względem obszarów poza pasem drogowym, na terenach towarzyszących zabudowie lub na przylegających do pasów drogowych terenach zieleni, lub na terenach obejmujących powiązania z istniejącymi zagospodarowanymi terenami zieleni, Zamawiający, biorąc pod uwagę uzyskanie całościowego obrazu ulic zgodnie z koncepcją projektową, może w drodze prawa opcji (prawo opcji II)  zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania.

Opcja jest szczególnym sposobem udzielania zamówienia publicznego rozszerzającego zamówienie podstawowe, którą Zamawiający może wskazać do wykonania bez wszczynania kolejnych postępowań o udzielenia zamówienia, na zasadach określonych w umowie, a wynikających z oferty Wykonawcy. W tym celu niezbędne było określenie w ofercie ceny jednostkowej  za jednostkę powierzchni do zaprojektowania, tak aby było możliwe, bez dodatkowych negocjacji cen, ukształtowanie w formie aneksu do umowy podstawowej dodatkowego zakresu objętego zamówieniem obejmującego w szczególności przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla terenów poza pasem drogowym.

Ze względu na złożoność zamówienia, a jednocześnie potrzebę jego sprawnej realizacji, Zamawiający powołał Komitet Sterujący pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy i z udziałem kluczowych interesariuszy instytucjonalnych projektów tak, aby usprawnić proces podejmowania decyzji mających wpływ na proces projektowania. Zamierzeniem Zamawiającego jest także partycypacyjny charakter zamówienia i uwzględnienie uwag mieszkańców w procesie projektowania. Dlatego przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych uszczegółowionej koncepcji projektowej jak i jej ocenę, w szczególności w zakresie poprawy dostępności do terenów publicznych wszystkich grup użytkowników. Termin wykonania zamówienia biorąc pod uwagę prawo opcji jest rozciągnięty w czasie do końca 20 grudnia 2018.

7_Broniewskiego_Krasinskiego-sytuacja-mmPoniżej ortofotomapa z naniesionymi przez ZZW granicami obszarów pasa drogowego wraz z wstępnym szkicowym określeniem pasa powiązań, dla których przygotowujemy koncepcję.

Konsultacje społeczne

I etap konsultacji społecznych

13 i 14 stycznia w ramach I etapu konsultacji społecznych przeprowadziliśmy na Żoliborzu i na Bielanach warsztaty konsultacyjno-projektowe dotyczące zagospodarowania otoczenia ul. Krasińskiego, Stasiaka i Broniewskiego. Warsztaty miały na celu diagnozę potrzeb i oczekiwań związanych z programem i funkcjonowaniem terenów zieleni w sąsiedztwie ww. ulic.

Miejsce i czas warsztatów:

 • 13 stycznia 2018 (sobota), w godzinach 10.00-13.30, Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza, ul. Broniewskiego 99A (ul. Broniewskiego odcinek na Bielanach)
 • 14 stycznia 2018 (niedziela), w godzinach 10.00-13.30, Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 (ul. Krasińskiego, ul. Broniewskiego i ul. Stasiaka na Żoliborzu)

Do 15 stycznia można było zgłaszać uwagi e-mailowo.

Serdecznie dziękujemy za zgłoszone uwagi, postulaty oraz wypracowane wspólnie pomysły! Państwa głos jest bardzo cennym wkładem w powstającą koncepcję zagospodarowania terenu!

Posiedzenie Komitetu Sterującego

15 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji realizacji zadania pn. „Aranżacja zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie”. Tematem spotkania była realizacja prac nad Koncepcją aranżacji zieleni dla zakresu ulic: Krasińskiego, Broniewskiego i Stasiaka (d. Matysiakówny) położonych w Dzielnicach Żoliborz i Bielany m.st. Warszawy.

Na wstępie dokonano prezentacji dotychczasowego zaawansowania prac nad koncepcjami dla zakresu ulic Krasińskiego, Broniewskiego, Stasiaka (d. Matysiakówny) i Rydygiera położonych w Dzielnicach Żoliborz i Bielany m.st. Warszawy. Następnie główny projektant PROINWESTYCJA p. arch. krajobrazu Katarzyna Łowicka wraz z zespołem przedstawiła założenia dla projektowanego nowego obrazu ulic objętych zamówieniem, po czym przeprowadzono dyskusję i sformułowano rekomendacje do dalszych prac.

II etap konsultacji społecznych

W ramach II etapu konsultacji społecznych projektanci zaprezentowali koncepcję zagospodarowania otoczenia ul. Krasińskiego, Stasiaka i Broniewskiego na dwóch spotkaniach konsultacyjnych:

 • 7 kwietnia 2018 (sobota), w godz. 10.00 -13.00 w Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99A
 • 8 kwietnia 2018 (niedziela), w godz. 10.00 -13.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8

Od 7 kwietnia do 23 kwietnia można było też zapoznać się z koncepcją na stronie zzw.waw.pl lub konsultacje.um.warszawa.pl i zgłosić uwagi
e-mailem: konsultacje@zzw.waw.pl
pocztą: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

Dodatkowo – na prośbę mieszkańców Żoliborza – 27 czerwca 2018 r. projektanci zaprezentowali uszczegółowioną koncepcję zagospodarowania terenu zieleni przed barem Sady na Żoliborzu.

A7_1-2_zal-6_wiz_Skwer-SadySkwer w rejonie Baru Sady na Żoliborzu.  Wizualizacja: arch. Tomasz Birezowski

A7_1-2_zal-5_wiz_plac_BielanyPlac miejski w rejonie ul. Romaszewskiego na Bielanach.
Wizualizacja: arch. Tomasz Birezowski