Zielone ulice Warszawy – zadanie C7: Raszyńska

C7_wizualizacja_1_Proinwestycja_Tomasz-BirezowskiCO: Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część C, Zadanie nr 7: Raszyńska

GDZIE: Warszawa, Dzielnica Ochota

KIEDY: 03.01.2018 r. – 20.12.2018 r.

KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka

Zespół projektowy (koncepcja ofertowa):
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka
mgr inż. arch. Tomasz Birezowski – architektura, urbanistyka

Inwentaryzacja zieleni:
dr inż. arch. kraj. Ewa Zaraś
mgr inż. arch. kraj. Marta Pietrzak

Warsztaty konsultacyjno-projektowe:
Moderator warsztatu i projektant prowadzący: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka
ZIELEŃ I REKREACJA: inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski (prowadzący), mgr inż. arch. kraj. Marta Pietrzak (asystentka);
Gość specjalny: dr inż. arch. kraj. Ewa Zaraś;
MAŁA ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Tomasz Birezowski (prowadzący), inż. arch. kraj. Małgorzata Ostrowska (asystentka);
KOMUNIKACJA: mgr inż. Zygmunt Użdalewicz (prowadzący), mgr Anna Strachocka (asystentka)

DLA KOGO: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa

Opis ogólny zadania

Zamówienie jest częścią programu przebudowy większych ulic w szczególności powiatowych i wojewódzkich na terenie m.st. Warszawy. Koncepcja zagospodarowania ulic dotyczy całego wnętrza ulicznego wraz z określeniem powiązań z przylegającymi terenami zieleni, w tym terenami przeznaczonymi na zieleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także terenami zieleni towarzyszącej na nieruchomościach przeznaczonych na inne cele.
zadania_A-B_C_mapkaZamierzeniem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jest integralne podejście do obrazu ulic projektowanych i całościowe projektowanie układów roślinnych i towarzyszących im rozwiązań drogowych, a także wyposażenia terenu w małą architekturę, a także zaplanowanie innych istotnych zmian w obrazie ulic z uwzględnieniem wielu uwarunkowań i potrzeb realizowanych w tych przestrzeniach.

W dalszych etapach projektowania Zamawiający wymaga podziału projektów na fazy wykonawcze obejmujące w szczególności obszary pasów drogowych, a w ich ramach podziałów umożliwiających etapowanie realizacji nasadzeń i inwestycji realizowanych na podstawie projektów, tak, aby było możliwe ich zrealizowanie w części w sposób technicznie uzasadniony i komplementarny do całościowej koncepcji zagospodarowania ulic w przedstawionej ofercie i uszczegółowionej w wyniku realizacji zamówienia. W tym zakresie Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch projektów nasadzeń szaty roślinnej. Jeden w zakresie niewymagających przebudowy istniejącego zagospodarowania oraz drugi wymagający kompleksowych zmian. Druga faza etapu pierwszego będzie zlecana wykonawcom za dodatkowym wynagrodzeniem na podstawie prawa opcji (prawo opcji I), która obejmie przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla poszczególnych obszarów wskazanych w uszczegółowionej koncepcji całościowego zagospodarowania terenu wymagających zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu i stosownie do tego wystąpienia i skutecznego zgłoszenia robót, a jeśli to konieczne zakresem projektu uzyskania pozwoleń na budowę. Zakres dokumentacji zostanie zlecony w oparciu o ceny jednostkowe za powierzchnię ara dla każdej z dokumentacji branżowej oddzielnie, przy czym powierzchnia zostanie określona na podstawie koncepcji uszczegółowionej i będzie obejmowała powierzchnię podlegającą zmianom wraz z niezbędnym obszarem otaczającym teren inwestycji w pasie nie szerszym niż 30 m.

Względem obszarów poza pasem drogowym, na terenach towarzyszących zabudowie lub na przylegających do pasów drogowych terenach zieleni, lub na terenach obejmujących powiązania z istniejącymi zagospodarowanymi terenami zieleni, Zamawiający, biorąc pod uwagę uzyskanie całościowego obrazu ulic zgodnie z koncepcją projektową, może w drodze prawa opcji (prawo opcji II)  zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania.

Opcja jest szczególnym sposobem udzielania zamówienia publicznego rozszerzającego zamówienie podstawowe, którą Zamawiający może wskazać do wykonania bez wszczynania kolejnych postępowań o udzielenia zamówienia, na zasadach określonych w umowie, a wynikających z oferty Wykonawcy. W tym celu niezbędne było określenie w ofercie ceny jednostkowej  za jednostkę powierzchni do zaprojektowania, tak aby było możliwe, bez dodatkowych negocjacji cen, ukształtowanie w formie aneksu do umowy podstawowej dodatkowego zakresu objętego zamówieniem obejmującego w szczególności przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla terenów poza pasem drogowym.

Ze względu na złożoność zamówienia, a jednocześnie potrzebę jego sprawnej realizacji, Zamawiający powołał Komitet Sterujący pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy i z udziałem kluczowych interesariuszy instytucjonalnych projektów tak, aby usprawnić proces podejmowania decyzji mających wpływ na proces projektowania. Zamierzeniem Zamawiającego jest także partycypacyjny charakter zamówienia i uwzględnienie uwag mieszkańców w procesie projektowania. Dlatego przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych uszczegółowionej koncepcji projektowej jak i jej ocenę, w szczególności w zakresie poprawy dostępności do terenów publicznych wszystkich grup użytkowników. Termin wykonania zamówienia biorąc pod uwagę prawo opcji jest rozciągnięty w czasie do końca 20 grudnia 2018.

Poniżej ortofotomapa z naniesionymi przez ZZW granicami obszarów pasa drogowego wraz z wstępnym szkicowym określeniem pasa powiązań, dla których przygotowujemy koncepcję.

C7_Raszynska_sytuacja