Architektura krajobrazu Działania w krajobrazie Instalacje przestrzenne Konsultacje społeczne Koordynacja, weryfikacja, nadzór Partycypacja społeczna Proinwestycja Projekty Warsztaty partycypacyjne WSZYSTKIE DZIEDZINY

Realizacja „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym”

Zielen-i-rekreacja_mural_loowicka-plCO: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim będącej realizacją wniosku do budżetu partycypacyjnego: „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym”

GDZIE: działki miejskie na Żoliborzu Południowym, Warszawa, woj. mazowieckie
KIEDY:
Projekt: kwiecień – 30 lipca 2016
Realizacja: listopad – grudzień 2016
KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka PROINWESTYCJA
DLA KOGO: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Mieszkańcy Żoliborza Południowego, wszyscy zainteresowani wspólnym działaniem

REALIZACJA:
Inwestor: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonawca robót: Universal Group sp. z o.o.

Głównym celem projektu „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym” jest rozwój Zieleńca Linearnego Śladem Dawnej Bocznicy Kolejowej, uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej na Serku Żoliborskim oraz ożywienie terenu Placu Grunwaldzkiego. Poniżej mapka z terenami objętymi projektem (zaznaczone na zielono).

Zielen-i-rekreacja-mapkaAutorem wniosku Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym jest arch. krajobrazu Katarzyna Łowicka we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowy Żoliborz. Treść wniosku tutaj.

Postęp prac związanych z realizacją wniosku z budżetu partycypacyjnego

W kwietniu 2016 roku Urząd Dzielnicy przeprowadził pierwsze działania przewidziane w ramach projektu złożonego do budżetu partycypacyjnego na rok 2016: „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym”.

 • 5 kwietnia wybrano pięciu wykonawców, którzy złożyli (1 kwietnia 2016r.) najtańsze oferty i mają na swoim koncie opracowanie przy najmniej 1 projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej o powierzchni min 0,5 ha: Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Miłosz, 4 Pory Roku Katarzyna Fidura-Tratkiewicz, Proinwestycja Katarzyna Łowicka, SOL-AR Jerzy Solarek, Architriada SART Sp. z o.o..
 • 7 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A zorganizowano moderowaną debatę i warsztat z udziałem pracowni projektowych, ekspertów, przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Żoliborz: pana Krzysztofa Bugli, Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, pana Roberta Mileja, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, pani Moniki Nowaczyk – Lasoty, koordynatorki ds budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz, przedstawicieli Rady Dzielnicy Żoliborz: m.in. Izabeli Rychter, radnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Nowy Żoliborz oraz Mieszkańców.  Ekspertami byli: pani Renata Kuryłowicz Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. zieleni oraz z przedstawicielka Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawa. Spotkanie moderowali przedstawiciele Stoczni.
  W trakcie debaty 7 kwietnia oferenci zaprezentowali mieszkańcom nowe trendy w urządzaniu terenów zieleni o podobnej charakterystyce, określili możliwości i ograniczenia dla poszczególnych lokalizacji. Przedstawiciele pracowni projektowych (oferenci) wzięli udział w dyskusji z mieszkańcami, w czasie której mieszkańcy określili swoje oczekiwania, będące podstawą opracowania koncepcji zagospodarowania terenów. Przy pomocy moderatorów określone zostały ramowe wymagania, które spełnić musi każda koncepcja. Po pierwszym spotkaniu zaproszeni oferenci opracowali koncepcje zagospodarowania poszczególnych terenów i dostarczyli je do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
 • 27 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 92 odbyła się druga debata z udziałem pracowni projektowych, ekspertów, przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Żoliborz: pana Krzysztofa Bugli, burmistrza dzielnicy, pana Roberta Mileja, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, pani Moniki Nowaczyk – Lasoty, koordynatorki ds budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz, przedstawicieli Rady Dzielnicy Żoliborz: m.in. Izabeli Rychter, radnej oraz Mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. prezesa i członków zarządu ze Stowarzyszenia Nowy Żoliborz. Ekspertami byli: prof. dr hab. Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu z Wydziału Architektury Krajobrazu i Biotechnologii SGGW w Warszawie, pani Renata Kuryłowicz Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. zieleni oraz z przedstawicielka Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawa.
  Podczas spotkania, pięć pracowni projektowych przedstawiło swoje koncepcje. Następnie odbyła się seria pytań i odpowiedzi oraz dyskusja, w trakcie której eksperci przedstawili swoje opinie dotyczące pięciu koncepcji. Po czym mieszkańcy dokonali wyboru koncepcji, którą uznali za najbliższą ich oczekiwaniom. Najwięcej głosów (19) oddano na koncepcję przedstawioną przez arch. kraj. Katarzynę Łowicką (PROINWESTYCJA). Pozostałe koncepcje otrzymały znacznie mniej głosów (0 – 2).
 • Zarząd Urzędu Dzielnicy podjął decyzję o powierzeniu zadania mojej firmie.
  16 maja została podpisana umowa z firmą PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka
 • W trakcie prac projektowych (maj – lipiec 2016) zakres szczegółowy projektu był konsultowany ze Stowarzyszeniem Nowy Żoliborz
 • 30 lipca PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka przekazała do Urzędu Dzielnicy Żoliborz dokumentację projektowo-kosztorysowa wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Dokumentacja została odebrana przez urząd.
 • 3 listopada Dzielnica Ursynów podpisała umowę na wykonanie robót z firmą Universal Group sp. z o.o.

Cel i zakres inwestycji

Głównym celem projektu „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym” jest rozwój Zieleńca linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej, ożywienie terenu na Placu Grunwaldzkim oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej na Serku Żoliborskim poprzez budowę obiektów małej architektury, założenie zieleni oraz realizację muralu.

Efektem realizacji projektu będzie zaaranżowanie i urządzenie terenów rekreacji i zieleni na miejskich działkach na Żoliborzu Południowym. Tzw. „Ogrody spotkań” służyć będą wszystkim mieszkańcom do piknikowania, aktywnego spędzania wolnego czasu, twórczych działań na Żoliborzu, spacerów, itp.

Projektowane w ramach inwestycji urządzenia zostaną postawione do czasu realizacji zamierzeń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Południowego, który ma zostać wkrótce uchwalony.

W ramach inwestycji przewiduje się:

1. Ustawienie zmontowanych przez Wykonawcę obiektów małej architektury, niezwiązanych z gruntem:

 • wygrodzeń w formie płotków o wymiarach 1,2 m x 0,15
 • wygrodzeń w formie donic o wymiarach 1,2 m x 0,37
 • donic o wymiarach 0,8 m x 0,8 m
 • koszy na odpadki o wymiarach ok 0,5 m x 0,5 m
 • podestów drewnianych wraz z ustawionymi na nich meblami z europalet (stolami, ławami, oparciami / siedziskami)

2. Budowę obiektów małej architektury

 • pergoli
 • trejażu

3. Ustawienie zakupionych gotowych obiektów małej architektury, niezwiązanych z gruntem:

 • betonowego stołu do gry w ping ponga
 • betonowych stołów do gry w piłkarzyki

4. Montaż zakupionych gotowych obiektów małej architektury:

 • urządzeń do ćwiczeń street workout (drążków gimnastycznych, poręczy do pompek, drążków do podciągania)
 • stojaków rowerowych
 • siedziska miejskiego w kształcie tulipana

5. Budowę boiska służącego rekreacji, z przeznaczeniem do gry w siatkówkę plażową
5. Utwardzenie terenu
6. Wykonanie murali na ścianach garaży
7. Uporządkowanie terenu oraz założenie zieleni

 • Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z ich wywozem
 • założenie trawników
 • nasadzenia w donicach: pnączy oraz bylin
 • nasadzenia w gruncie: drzew, krzewów,  pnączy, bylin i traw oraz cebul

8. Zorganizowanie warsztatów recyklingowych oraz warsztatów ogrodniczych dla mieszkańców, m.in. zapewnienie zaplecza socjalnego

Wyżej wymienione roboty budowlane będą wykonywane w oparciu o zgłoszenie, którego dokonał Inwestor.

Zagospodarowanie terenu obiektami malej architektury oraz projekt murali zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy.

Całość działań będzie koordynował i nadzorował projektant, Katarzyna Łowicka – doświadczony architekt krajobrazu, czuwający nad osiągnięciem nadrzędnego celu – zaaranżowaniem wielofunkcyjnych Ogrodów Spotkań.

Lokalizacja inwestycji

Zamierzenie budowlane planowane jest na działkach miejskich na Żoliborzu Południowym, w dzielnicy Żoliborz, w Warszawie, w woj. mazowieckim, są to:

 • ogólnodostępne działki miejskie na Serku Żoliborskim: działka w obrębie nr 7-02-07 o nr. ewid. 7/3 oraz 13/1
 • działki miejskie w rejonie Placu Grunwaldzkiego, po obu stronach ul. Matysiakówny:
  • działka w obrębie nr 7-03-05: o nr. ewid. 9/1
  • działka w obrębie nr 7-03-06: o nr. ewid.: 10/3 i 12
 • działki miejskie obejmujące pas terenu po dawnej bocznicy kolejowej w rejonie ulic: Krasińskiego, German, Rydygiera
  • działka w obrębie nr 7-03-06: o nr. ewid.: 6
  • działki w obrębie nr: 7-03-04: o nr. ewid.: 29/3, 29/1, 36/1, 3/1
  • działka miejska w obrębie nr 7-03-03 o nr ewid.  13/7
 • działki miejskie wzdłuż ul. Krasińskiego: działki w obrębie nr: 7-03-04: o nr. ewid.: 3/2 i 3/3.

dzialki_zir

 Dokumentacja projektowa

Cała dokumentacja projektowa, opracowana przez PROINWESTYCJA została udostępniona na stronie Urzędu Dzielnicy Żoliborz / Zamówienia Publiczne z zastosowaniem UZP, w załącznikach 7, 8 i 9.
Poniżej tabela ze szczegółowym zestawieniem projektowanych obiektów wraz z informacją o rozmieszczeniu ich na poszczególnych działkach.

16_07_28_tabela_obmiar-elementy_116_07_28_tabela_obmiar-elementy_2W sumie na 3,86 ha terenu opracowania zaprojektowano 946 szt. nasadzeń roślinnych:

 • nasadzenia w donicach: w sumie 145 szt. pnączy oraz bylin
 • nasadzenia w gruncie: 32 szt. drzew, 459 szt. krzewów,  34 szt. pnączy, 158 szt bylin i traw oraz 118 szt. cebul

Poniżej tabela prezentująca ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZEW, KRZEWÓW, PNĄCZY, BYLIN, TRAW ORAZ ROŚLIN CEBULOWYCH

16_07_28_tabela_obmiar-zielen_0116_07_28_tabela_obmiar-zielen_02Poniżej jeden z 31 rysunków z projektu
1_01_03_a3_300dpi